Wydział Sztuki - Nowy kierunek studiów: Design (studia 6-semestralne I stopnia)

Nowy kierunek studiów: Design (studia 6-semestralne I stopnia)

Od roku 2023/2024 Wydział Sztuki UJK w Kielcach rozpocznie prowadzenie studiów pierwszego stopnia licencjackich na kierunku design o profilu ogólnoakademickim w trybie stacjonarnym . Uzyskanie przez Uczelnię kategorii naukowej A w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w tym w oparciu o dorobek artystyczno-badawczy zespołu projektantów wzornictwa i grafików projektowych Instytutu Sztuk Wizualnych jest potwierdzeniem posiadania niezbędnego zaplecza osobowego do uruchomienia studiów.

Nowa oferta dydaktyczna zakłada powołanie kierunku odpowiadającego najnowszym trendom rynku pracy, który poszukuje osób kreatywnych umiejących łączyć projektowanie obiektów trójwymiarowych z grafiką 2d. Program kształcenia, pozwala na uzyskanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze projektowania produktu i nierozerwalnie połączonej z nim komunikacji wizualnej, w oparciu o modelowanie 3d, prototypowanie, analizę procesu użytkowego, makietowanie.

Absolwent kierunku Design będzie posiadać podstawowe kwalifikacje artystyczne w obszarze projektowania wzorniczego. Posiadane przez niego wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie stosowania różnorodnych metod, technik i technologii, mediów wspomagających działalność projektową pozwolą na prowadzenie podstawowej indywidualnej, lub zespołowej działalności wzorniczej. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i praktyczną, kompetencje  i umiejętności do kształtowania produktu lub komunikacji wizualnej z uwzględnieniem uwarunkowań odpowiadających potrzebom społeczno-środowiskowym, gospodarczo-ekonomicznym oraz uwarunkowaniom techniczno-technologicznym. Zna konteksty teoretyczne, prawo-marketingowe, uwarunkowania pracy w zespołach stając się przygotowanym do pracy w zespołach projektowych, agencjach reklamowych, instytucjach upowszechniania kultury i sztuki. Będzie posługiwał się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent uzyska tytuł licencjata  izostanie przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach magisterskich 2. stopnia. Będzie mógł także podjąć dalsze kształcenie związane z jego rozwojem artystycznym i zawodowym na studiach podyplomowych.

Studia na kierunku design to oferta dla osób:

 • zainteresowanych tworzeniem nowych, lub ulepszaniem już istniejących produktów,
 • umiejących obserwować i analizować otaczający je świat i dopatrujących się przestrzeni do kreatywnego rozwiązywania zaobserwowanych problemów,
 • lubiących tworzyć projekty z obszaru grafiki użytkowej, potrafiących przenosić swoje pomysły na papier, budujących makiety, modele,
 • interesujących się nowoczesnymi technologiami,
 • zastanawiających się często jak działają rzeczy, z których korzystamy każdego dnia,
 • interesujących się otaczającą nas rzeczywistością przedmiotów, mebli, produktów, środków komunikacji,
 • wrażliwych na estetykę otaczających nas znaków graficznych i przedmiotów,
 • pragnących rozwijać się twórczo, doskonaląc swoje umiejętności plastyczne i manualne
 • chętnych do rozwijania swojej wyobraźni,
 • lubiących rysować, malować, modelować, rzeźbić i chcących rozwinąć te umiejętności,
 • chcących mieć wpływ na specyfikę swojego przyszłego zawodu,
 • otwartych na ludzi ich potrzeby i ciekawych świata.

Postępowanie rekrutacyjne obejmie:

 1. Ocenę predyspozycji projektowych i plastycznych kandydata przegląd teczki prac rysunkowych, malarskich, oraz projektowych, wynikających ze studium z natury takich motywów jak: martwa natura, martwa natura we wnętrzu, studium wnętrza, studium postaci ludzkiej w kontekście przedmiotów, we wnętrzu, pejzaż, dodatkowo jeśli kandydat ma to może przedstawić prace projektowe.
 2. Rozmowę z kandydatem na temat prezentowanych przez niego prac, omawiając zastosowaną technikę i tematykę, sprawdzając ogólną wrażliwość plastyczną oraz predyspozycje kandydata do studiowania na wybranym kierunku studiów. Komisja przeprowadza z kandydatem rozmowę o jego zainteresowaniach, świecie współczesnym, designie, świecie sztuki, gospodarce – otaczających nas realiach społeczno-ekonomicznych.

Program studiów przyjęty przez Radę Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (program może ulec nieznacznym zmianom po ostatecznym jego przyjęciu przez Senat Uczelni)

Więcej informacji: rekrutacjaws@ujk.edu.pl

Dlaczego warto studiować Design w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach?

1. Wysoki poziom kształcenia, badań naukowych i działalności artystycznej na Wydziale Sztuki potwierdzony wysoką kategorią naukową A nadaną przez Ministra Edukacji i Nauki Rządu RP.
2. Kameralna i przyjemna atmosfera studiów, odbywająca się przede wszystkim w samodzielnym budynku Instytutu Sztuk Wizualnych, którego pracownie sprzyjają edukacji artystycznej i projektowej. Nowoczesne budynki i wyposażenie jednostek Uczelni, w tym Studium Języków Obcych, Uniwersyteckiego Centrum Sportu, Biblioteki Uniwersyteckiej.3. Ogólnopolskie i międzynarodowe sukcesy studentów i pracowników Wydziału Sztuki w wystawach, przeglądach artystycznych i konkursach.
4. Intensywna wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+ oraz odrębnych umów bilateralnych z uczelniami Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Skip to content