Wydział Sztuki - Nowy kierunek studiów: Design (studia 6-semestralne I stopnia)

Nowy kierunek studiów: Design (studia 6-semestralne I stopnia)

 

 

 

 

 

 

 

Od roku 2023/2024 Wydział Sztuki UJK w Kielcach rozpoczyna prowadzenie studiów pierwszego stopnia licencjackich na kierunku Design, o profilu ogólnoakademickim, w trybie stacjonarnym. Program nowego kierunku został przyjęty Uchwałą Senatu UJK nr 28/2023 dn. 30.03.2023 r. Uzyskanie przez Uczelnię kategorii naukowej A w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w tym w oparciu o dorobek artystyczno-badawczy zespołu projektantów wzornictwa Instytutu Sztuk Wizualnych jest potwierdzeniem wysokiej jakości kadry dydaktycznej, umożliwiającej realizację kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim.

Nowa oferta dydaktyczna zakłada powołanie kierunku odpowiadającego najnowszym trendom rynku pracy, który poszukuje osób kreatywnych umiejących łączyć projektowanie obiektów trójwymiarowych z grafiką 2d. Program kształcenia, pozwala na uzyskanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze projektowania produktu i nierozerwalnie połączonej z nim komunikacji wizualnej, w oparciu o modelowanie 3d, prototypowanie, analizę procesu użytkowego, makietowanie.

Program studiów licencjackich na kierunku Design, obowiązujący od 01.10.2023 r.
Harmonogram studiów licencjackich stacjonarnych na kierunku Design, obowiązujący od 01.10.2023 r.

Prace studentów I roku studiów licencjackich z pracowni podstaw projektowania i modelowania mgr. Grzegorza Sowińskiego

Prace studentów II roku studiów licencjackich z pracowni ergonomicznego projektowania produktów dr hab. Anny Miarki, prof. UJK

Absolwent kierunku Design posiada podstawowe kwalifikacje artystyczne w obszarze projektowania wzorniczego. Dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi w zakresie stosowania różnorodnych metod, technik i technologii, mediów wspomagających działalność projektową, które pozwalają na prowadzenie podstawowej indywidualnej, lub zespołowej działalności wzorniczej. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i praktyczną, kompetencje  i umiejętności do kształtowania produktu lub komunikacji wizualnej z uwzględnieniem uwarunkowań odpowiadających potrzebom społeczno-środowiskowym, gospodarczo-ekonomicznym oraz uwarunkowaniom techniczno-technologicznym. Zna konteksty teoretyczne, prawo-marketingowe, uwarunkowania pracy w zespołach stając się przygotowanym do pracy w zespołach projektowych, agencjach reklamowych, instytucjach upowszechniania kultury i sztuki. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Dalsze perspektywy kształcenia: absolwent uzyska tytuł licencjata izostanie przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach magisterskich uzupełniających, w tym na kierunku Design społeczny, oferowanym przez Wydział Sztuki UJK w Kielcach. Będzie mógł także podjąć dalsze kształcenie związane z jego rozwojem artystycznym i zawodowym na studiach podyplomowych.

 

Zajęcia studentów I roku w pracowni podstaw projektowania i modelowania mgr. Grzegorza Sowińskiego

Perspektywy zatrudnienia: firmy, agencje, studia projektowe tworzące na polu projektowania produktu – m.in. przedmiotów codziennego użytku, mebla, oświetlenia, tekstyliów użytkowych, jak również reklamy, wydawnictw, usług interaktywnych, informacji wizualnej.

Wybrane przedmioty teoretyczne: historia sztuki, sztuka współczesna, historia designu, socjologia designu, design współczesny, marketing w designie

Wybrane przedmioty artystyczno-projektowe: struktury wizualne i mechanizmy widzenia, podstawy rysunku, podstawy malarstwa, intermedia, rysunkowe wspomaganie projektowania, komputerowe wspomaganie projektowania, technologie i konstrukcje w projektowaniu, antropometria i podstawy ergonomii, ergonomiczne projektowanie produktu, fotografia prezentacyjna, projektowanie produktu, komunikacja wizualna

Rekrutacja obejmuje kwalifikację na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie maturalnym z języka polskiego i angielskiego (waga 30%) oraz ocenę predyspozycji plastycznych – waga 70% (liczba punktów od 0 do 200) – egzamin wstępny:

 • przegląd teczki prac plastycznych kandydata obejmujących prace rysunkowe, malarskie obejmujące realizacje szkicowe, studyjne powstałe w wyniku obserwacji otaczającej rzeczywistości, w tym motywu martwej natury, architektury i wnętrz architektonicznych, postaci ludzkiej – minimum 10 sztuk, w formacie nie mniejszym niż A3,
 • rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone zostaną umiejętności analizy podstawowych produktów użytkowych pod względem zastosowanych w nich rozwiązań estetycznych, techniczno/technologicznych oraz funkcjonalnych.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego nie są zwolnieni z egzaminu praktycznego.

Terminy:
01.06-10.07.2023 r. rejestracja w systemie rekrutacyjnym i wnoszenie opłat rekrutacyjnych
11.07.2023 r. egzamin wstępny, obejmujący rozmowę kwalifikacyjną i przegląd teczek prac plastycznych
12.07.2023 r. ogłoszenie wyników
13-18.07.2023 r. przyjmowanie dokumentów osób zakwalifikowanych na studia

Prace studentów I roku studiów licencjackich z pracowni struktur wizualnych i mechanizmów widzenia dr. Macieja Zdanowicza

Studia na kierunku design to oferta dla osób:

 • zainteresowanych tworzeniem nowych, lub ulepszaniem już istniejących produktów,
 • umiejących obserwować i analizować otaczający je świat i dopatrujących się przestrzeni do kreatywnego rozwiązywania zaobserwowanych problemów,
 • lubiących tworzyć projekty z obszaru grafiki użytkowej, potrafiących przenosić swoje pomysły na papier, budujących makiety, modele,
 • interesujących się nowoczesnymi technologiami,
 • zastanawiających się często jak działają rzeczy, z których korzystamy każdego dnia,
 • interesujących się otaczającą nas rzeczywistością przedmiotów, mebli, produktów, środków komunikacji,
 • wrażliwych na estetykę otaczających nas znaków graficznych i przedmiotów,
 • pragnących rozwijać się twórczo, doskonaląc swoje umiejętności plastyczne i manualne
 • chętnych do rozwijania swojej wyobraźni,
 • lubiących rysować, malować, modelować, rzeźbić i chcących rozwinąć te umiejętności,
 • chcących mieć wpływ na specyfikę swojego przyszłego zawodu,
 • otwartych na ludzi ich potrzeby i ciekawych świata.
Zajęcia studentów I roku w pracowni podstaw projektowania i modelowania mgr. Grzegorza Sowińskiego

Dlaczego warto studiować Design w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach?

1. Wysoki poziom kształcenia, badań naukowych i działalności artystyczno-projektowej na Wydziale Sztuki potwierdzony został wysoką kategorią naukową A nadaną przez Ministra Edukacji i Nauki Rządu RP.
2. Wysoki poziom kształcenia, badań naukowych i działalności artystyczno-projektowej zapewnia intensywna współpraca z interesariuszami zewnętrznymi, w tym: Urzędem Miasta w Kielcach, Instytutem Dizajnu w Kielcach (Wzgórze Zamkowe w Kielcach), firmami – Idealia, Von Hagen Design, Kielecką Fabryką Mebli, Agencją Interaktywną PRIMEO, Greenfill3D

3. Kameralna i przyjemna atmosfera studiów, odbywająca się przede wszystkim w samodzielnym budynku Instytutu Sztuk Wizualnych, którego pracownie sprzyjają edukacji artystycznej i projektowej. Nowoczesne budynki i wyposażenie jednostek Uczelni, w tym Studium Języków Obcych, Uniwersyteckiego Centrum Sportu, Biblioteki Uniwersyteckiej.
4. Ogólnopolskie i międzynarodowe sukcesy studentów i pracowników Wydziału Sztuki w wystawach, przeglądach artystycznych i konkursach.
5. Intensywna wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+ oraz odrębnych umów bilateralnych z uczelniami Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Wydział Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce 25-717, ul. Podklasztorna 117
e-mail: rekrutacjaws@ujk.edu.pl
tel. +48 41 349 66 56

Wizyta studyjna studentów III roku studiów licencjackich w Polskich Fabrykach Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A. w Ćmielowie

Skip to content