Pomoc materialna dla studentów

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 Na rok akademicki 2023/2024 sposób przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej reguluje Zarządzenie Nr 137/2023 Rektora UJK z dnia 11 lipca 2023 r.

Czytaj więcej

Zapomoga

Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, stanowiący załącznik do Regulaminu, złożony do KS, za pośrednictwem dziekanatu. Jest doraźną formą pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Przez trudną sytuację życiową należy rozumieć ogół warunków spowodowanych zdarzeniem losowym, mających wpływ na sytuację materialną rodziny studenta. Trudną sytuacją życiową, np. materialną, rodzinną, społeczną, zdrowotną może być w szczególności: choroba studenta lub członka […]

Czytaj więcej

STYPENDIUM MINISTRA

  Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy: art. 93 ust. 1-6, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lutego 2022 […]

Czytaj więcej

STYPENDIUM REKTORA

 ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA Wniosek mogą składać wyłącznie osoby, które zaliczyły rok akademicki 2022/2023 do 30 września 2023 – zgodnie z §23 ust. 3 Regulaminu świadczeń. Termin składania wniosków na rok akademicki 2023/2024: 3-15 października 2023(nieprzekraczalny!) – zgodnie z §23 ust. 8 Regulaminu świadczeń. Na wniosek składają się: – Załącznik nr 29 – […]

Czytaj więcej

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne w semestrze zimowym, w roku akademickim 2023/2024 wypłacane jest od października 2023 roku do lutego 2024 roku: pierwsze stypendium socjalne wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2023 r. Na rok akademicki 2023/2024 sposób przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej reguluje Zarządzenie Nr 137/2023 Rektora UJK z dnia 11 lipca 2023 r. […]

Czytaj więcej
Skip to content