Pomoc materialna dla studentów

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 Na rok akademicki 2022/2023 sposób przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej reguluje Zarządzenie Nr 91/2022 Rektora UJK z dnia 13 września 2022 r.

Czytaj więcej

Zapomoga

Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, stanowiący załącznik do Regulaminu, złożony do KS, za pośrednictwem dziekanatu. Jest doraźną formą pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Przez trudną sytuację życiową należy rozumieć ogół warunków spowodowanych zdarzeniem losowym, mających wpływ na sytuację materialną rodziny studenta. Trudną sytuacją życiową, np. materialną, rodzinną, społeczną, zdrowotną może być w szczególności: choroba studenta lub członka […]

Czytaj więcej

STYPENDIUM MINISTRA

  Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy: art. 93 ust. 1-6, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 stycznia 2022 […]

Czytaj więcej

STYPENDIUM REKTORA

  ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA Wniosek mogą składać wyłącznie osoby, które zaliczyły rok akademicki 2021/2022 do 30 września 2022 – zgodnie z §23 ust. 3 Regulaminu świadczeń. Termin składania wniosków na rok akademicki 2022/2023: 4-15 października 2022 (nieprzekraczalny!) – zgodnie z §23 ust. 8 Regulaminu świadczeń. Na wniosek składają się: – Załącznik nr […]

Czytaj więcej

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 wypłacane jest od października 2022 roku do lutego 2023 roku: pierwsze stypendium socjalne wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2022 r. WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI Wnioski o stypendium na semestr letni przyjmowane będą w terminie 01-20.02.2023. Studenci, których sytuacja materialna rodziny […]

Czytaj więcej
Skip to content