Wydział Sztuki - Informacje dla kandydatów-Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej

Informacje dla kandydatów-Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej


Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej opiera się na wszechstronnym kształceniu artystycznym w obszarze sztuk muzycznych.

Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w:
a) wiedzę teoretyczną z zakresu realizacji prac artystycznych, umiejętności warsztatowych, środków ekspresji i rozumienia kontekstu dyscypliny artystycznej;
b) umiejętności praktyczne umożliwiające tworzenie i realizację własnych koncepcji artystycznych, doskonalenie umiejętności warsztatowych, planowanie rozwoju i organizację pracy;
c) umiejętności werbalne, w tym w zakresie języka obcego;
d) kompetencje społeczne w obszarach niezależności, uwarunkowań psychologicznych, krytycyzmu i komunikacji społecznej.
Program kształcenia umożliwia uzyskanie kompetencji w obszarach ułatwiających funkcjonowanie artyście na rynku pracy.

 
 1. Kandydaci na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej winni posiadać odpowiednie zdolności, umiejętności i przygotowanie muzyczne niezbędne do podjęcia nauki na tym kierunku studiów. Kryteria obejmują ocenę predyspozycji słuchowych, głosowych i manualnych. Sprawdzian uzdolnień artystycznych (aktualne informacje o wymaganiach znaleźć można na stronie https://rekrutacja.ujk.edu.pl/ ) Termin sprawdzianu : 11 lipca 2023 r. godz. 10.00 sala nr 2 Katedra Muzyki, ul Mickiewicza 3 Z wyżej wymienionego sprawdzianu zwolnieni są absolwenci szkół muzycznych II stopnia.
 2. Konkurs świadectw Wyniki części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: 1) język polski 2) matematyka 3) język obcy (angielski/francuski/hiszpański/niemiecki/rosyjski/włoski)
 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne artysty-muzyka, aktywnego twórcy i odtwórcy w zakresie sztuk muzycznych oraz uczestnika i organizatora kultury muzycznej. Potrafi realizować i upowszechniać kreacje artystyczne. Przygotowany jest do pełnienia społecznej funkcji artysty-muzyka, prowadzenia samodzielnej działalności twórczej, podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki, oraz ośrodkach upowszechniania kultury muzycznej.
Zajęcia podlegające wyborowi. Student wybiera:
1) jedną grupę przedmiotów w zakresie:
a) PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA lub
b) GRY NA FORTEPIANIE / ŚPIEWU oraz
2) jedną grupę przedmiotów w zakresie:
a) EDUKACJI MUZYCZNEJ lub
b) DYRYGOWANIA I PROWADZENIE ZESPOŁÓW lub
c) ŚPIEWU ESTRADOWEGO.
Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA: studia pierwszego stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Są podstawą do podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku w ramach ścieżki nauczycielskiej. Kształcenie umożliwia studentom:
a) zdobycie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, nauczania i uczenia się oraz wychowania;
b) stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania nowoczesnej wiedzy z zakresu dydaktyki muzyki, w tym metodyki muzyki w przedszkolu i szkole podstawowej oraz konfrontowania tej wiedzy w praktycznym działaniu;
c) stworzenie warunków do kształtowania u studentów umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji dydaktycznych, artystycznych i wychowawczych zadań szkoły;
d) kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu artystycznego, teoretycznego i praktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod nauczania i przetwarzania informacji;
e) praktyczne przygotowanie studentów do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych, etycznych) wynikających z roli nauczyciela.
Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie GRY NA FORTEPIANIE / ŚPIEWU zdobywa wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie nauczania gry na fortepianie lub śpiewu w instytucjach kultury i innych placówkach upowszechniania muzyki (z wyłączeniem instytucji wymagających dodatkowych uprawnień, w tym szkół muzycznych) oraz w amatorskim ruchu muzycznym.
Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie EDUKACJI MUZYCZNEJ, po zrealizowaniu przedmiotów w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, zdobywa wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie prowadzenia działalności muzycznej w instytucjach kultury, a także do prowadzenia i obsługi imprez muzycznych.
Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie DYRYGOWANIA I PROWADZENIE ZESPOŁÓW, po zrealizowaniu przedmiotów w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, zdobywa wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w szkołach ogólnokształcących (w przypadku wyboru przedmiotów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela) i amatorskim ruchu muzycznym.
Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie ŚPIEWU ESTRADOWEGO, po zrealizowaniu przedmiotów w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, zdobywa wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie śpiewu, a także do prowadzenia zajęć wokalnych w placówkach oświatowo-kulturalnych oraz w amatorskim ruchu muzycznym.

 

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków muzycznych, muzykologicznych oraz dla absolwentów innych kierunków, posiadających przygotowanie muzyczne niezbędne do podjęcia nauki na tym kierunku.

Zasady rekrutacji:

Absolwent kierunków muzycznych:

 1. Konkurs dyplomów
  Ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia.
  Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5
  Przedmioty: ocena z dyplomu (ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia)
 2. Ranking ocen
  W przypadku jednakowych ocen z dyplomu, o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.
  Przedmioty: średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Absolwent kierunków niemuzycznych:

 1. Sprawdzian uzdolnień artystycznych (aktualne informacje o wymaganiach znaleźć można na stronie https://rekrutacja.ujk.edu.pl/ )
  Termin : 20 lipca 2023 r.
  godz. 10.00 sala nr 2
  Katedra Muzyki, ul Mickiewicza 3
 1. Konkurs dyplomów
  Ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia.
  Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5
  Przedmioty: ocena z dyplomu (ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia)
 2. Ranking ocen
  W przypadku jednakowych ocen z dyplomu, o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.
  Przedmioty: średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

 

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela odbywa się na studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia (łącznie) na tym samym kierunku. W związku z tym kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy chcą uzyskać pełne kwalifikacje nauczycielskie, muszą być absolwentami studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym uzyskanym na tym samym kierunku studiów, co kierunek wybierany (rozporządzenie MNISW z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

 

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne artysty-muzyka, aktywnego twórcy i odtwórcy w zakresie sztuk muzycznych oraz uczestnika i organizatora kultury muzycznej. Potrafi realizować i upowszechniać kreacje artystyczne. Przygotowany jest do pełnienia społecznej funkcji artysty-muzyka, prowadzenia samodzielnej działalności twórczej, podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki, oraz ośrodkach upowszechniania kultury muzycznej.
Zajęcia podlegające wyborowi. Student wybiera:
1) jedną grupę przedmiotów w zakresie:
a) PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA lub
b) GRY NA FORTEPIANIE / ŚPIEWU oraz
2) jedną grupę przedmiotów w zakresie:
a) MUZYKI KOŚCIELNEJ lub
b) PROWADZENIA ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH lub
c) ŚPIEWU ESTRADOWEGO oraz
3) jedną grupę przedmiotów w zakresie:
a) REALIZACJI DŹWIĘKU lub
b) UMUZYKALNIENIA lub
c) MUZYKI POPULARNEJ.
Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne dające kwalifikacje – zgodnie ze standardami kształcenia nauczycielskiego – nauczyciela muzyki (z wyłączeniem historii muzyki) na wszystkich etapach edukacyjnych.
Kształcenie umożliwia studentom:
a) zdobycie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, nauczania i uczenia się oraz wychowania;
b) stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania nowoczesnej wiedzy z zakresu dydaktyki muzyki, w tym metodyki muzyki w szkołach ponadpodstawowych oraz konfrontowania tej wiedzy w praktycznym działaniu;
c) stworzenie warunków do kształtowania u studentów umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji dydaktycznych, artystycznych i wychowawczych zadań szkoły;
d) kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu artystycznego, teoretycznego i praktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod nauczania i
przetwarzania informacji;
e) praktyczne przygotowanie studentów do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych, etycznych), wynikających z roli nauczyciela.
Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie GRY NA FORTEPIANIE / ŚPIEWU zdobywa pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wykonawstwa solowego i kameralnego oraz nauczania gry na fortepianie lub śpiewu w instytucjach oświatowo-kulturalnych (z wyłączeniem instytucji wymagających dodatkowych uprawnień, w tym szkół muzycznych) oraz w amatorskim ruchu muzycznym.
Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie MUZYKI KOŚCIELNEJ zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie gry na organach, akompaniamentu organowego i śpiewu liturgicznego, prowadzenia chórów kościelnych oraz obsługi imprez muzycznych.
Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie PROWADZENIE ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH zdobywa pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie przygotowania do roli dyrygenta zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, działalności w instytucjach kultury i obsługi imprez muzycznych.
Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie ŚPIEWU ESTRADOWEGO zdobywa pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie interpretacji utworów w różnych stylach, prowadzenia zajęć wokalnych w placówkach oświatowo-kulturalnych i w amatorskim ruchu muzycznym, a także obsługi imprez muzycznych.
Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie REALIZACJI DŹWIĘKU zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do nagłośnienia koncertów, cyfrowej obróbki i rejestracji dźwięku oraz tworzenia muzyki na użytek mediów (z wykorzystaniem urządzeń elektroakustycznych).
Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie UMUZYKALNIENIA zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie animacji muzycznej i prowadzenia zajęć umuzykalniających (formy aktywności muzycznej w różnych grupach wiekowych, tworzenie i realizacja akompaniamentu, organizacja gier i zabaw, przygotowanie układów tanecznych).
Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie MUZYKI POPULARNEJ zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające tworzenie i aranżację piosenek pop (w tym
z wykorzystaniem urządzeń elektroakustycznych).

Skip to content