Wydział Sztuki - Informacje dla kandydatów – Sztuki Plastyczne

Informacje dla kandydatów – Sztuki Plastyczne

Serdecznie zapraszamy na studia artystyczne na kierunku Sztuki plastyczne, prowadzonym na studiach licencjackich i magisterskich. Studia te skierowane są do osób twórczych i zdeterminowanych do osiągania stawianych przed sobą celów, zainteresowanych działalnością artystyczną w obszarze szeroko pojętych sztuk wizualnych. Ich program bazuje na interdyscyplinarności i zakłada łączenie tradycyjnych mediów sztuki – sztuk pięknych, projektowych, nowych mediów z elementami animacji kultury wizualnej. Dają one możliwość indywidualnego rozwoju, kształtowania własnej ścieżki artystycznej, zawodowej.

Dlaczego warto studiować Sztuki plastyczne w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach?

1. Wysoki poziom kształcenia, badań naukowych i działalności artystycznej na Wydziale Sztuki, potwierdzony 6-letnią pozytywną ocenę programową kierunku Sztuki Wizualne przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz kategorią naukową A nadaną przez Ministra Edukacji i Nauki Rządu RP.
2. Kameralna i przyjemna atmosfera studiów, odbywająca się przede wszystkim w samodzielnym budynku Instytutu Sztuk Wizualnych, którego pracownie sprzyjają edukacji artystycznej i projektowej. Nowoczesne budynki i wyposażenie jednostek Uczelni, w tym Studium Języków Obcych, Uniwersyteckiego Centrum Sportu, Biblioteki Uniwersyteckiej.3. Ogólnopolskie i międzynarodowe sukcesy studentów i pracowników Wydziału Sztuki w wystawach, przeglądach artystycznych i konkursach.
4. Intensywna wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+ oraz odrębnych umów bilateralnych z uczelniami Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Rezerwat Kadzielnia usytuowany niemal w centrum Kielc

Ulica Sienkiewicza w Kielcach (główny deptak miejski)

Ogród Włoski na Wzgórzu Zamkowym widziany z okien Pałacu Biskupów Krakowskich (siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach)

5. Przyjazne miasto Kielce, które jest centrum regionu świętokrzyskiego, ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym i gospodarczym Polski, zapewniającym komfortowe, bezpieczne warunki do studiowania, ale także wiele atrakcji, rozrywek, w tym wypoczynek na łonie natury.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Sztuki plastyczne jest wykwalifikowanym plastykiem, potrafiącym realizować i upowszechniać różnorodne formy przekazów z zakresu: m. in.: malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej, rzeźby, ale i fotografii, działań intermedialnych, multimedialnych. Przygotowany jest do twórczej pracy zawodowej w instytucjach kultury wizualnej, mass-mediach, strukturach promocyjnych, reklamowych jak i samodzielnej pracy artystycznej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2. Przygotowany jest do kontynuowania studiów artystycznych na poziomie magisterskim.

Studia II stopnia na kierunku Sztuki plastyczne skierowane są do osób chcących pogłębić i rozszerzyć swoją świadomość artystyczną, zdobyte na studiach licencjackich wiedzę, umiejętności, kompetencje. Program skoncentrowany jest na kształtowaniu niezależnej postawy artysty plastyka, polega na doskonaleniu formy plastycznej, zdolności do wypowiedzi artystycznych w obszarze klasycznych i współczesnych mediów sztuki, w powiązaniu z wybranymi przez studenta gałęziami projektowania. To studia dla osób poszukujących form holistycznego doskonalenia siebie, stale poszerzających horyzonty, stawiających przed sobą ambitne cele, świadomych potrzeb własnych i otoczenia, elastycznych i gotowych na zmiany.

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne wszechstronnego artysty, aktywnego twórcy w zakresie sztuk wizualnych oraz uczestnika i organizatora kultury współczesnej. Potrafi realizować i upowszechniać złożone pod względem formy i treści kreacje wizualne. Przygotowany jest do pełnienia społecznej funkcji artysty plastyka, prowadzenia samodzielnej działalności twórczej, podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki, ośrodkach upowszechniania kultury wizualnej, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych, zespołach
projektowych.

Kryteria kwalifikacji na studia I stopnia:

Absolwent ze starą maturą

 1. Kwalifikacja teczek: Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych, zawierającej realizacje w technikach malarskich, rysunkowych podejmujących studium
  natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) – minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3.
  Ocenie podlegają prace złożone przez kandydata na studia do WKR nie później niż dzień przed planowanym terminem egzaminu (do 7 lipca 2021 r. włącznie – w przypadku I naboru/ 15 września 2021 r. włącznie – w przypadku II naboru). Liczba punktów do uzyskania: od 0 do 200.
 2. Konkurs świadectw: Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.
  Przedmioty: język ojczysty kandydata 2. historia 3. historia sztuki

Absolwent z nową maturą

 1. Kwalifikacja teczek: Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych, zawierającej realizacje w technikach malarskich, rysunkowych podejmujących studium natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) – minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3. Ocenie podlegają prace złożone przez kandydata na studia do WKR nie później niż dzień przed planowanym terminem egzaminu. Liczba punktów do uzyskania: od 0 do 200.
 2. Konkurs świadectw: Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język ojczysty kandydata, historia, historia sztuki

Kryteria kwalifikacji na studia II stopnia
Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków artystycznych i projektowych w dyscyplinie sztuki
plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 1. Konkurs dyplomów: ocena na dyplomie ze studiów pierwszego stopnia. Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4 (dobry).
 2. Ranking ocen. W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów
  pierwszego stopnia.
Skip to content