Wydział Sztuki - Dyplomowanie-Sztuki Plastyczne

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dyplomowanie-Sztuki Plastyczne

WSZJK-WS/1 – Procedura dyplomowania

I stopień

II stopień

 

 

 

Zasady, warunki i tryby dyplomowania reguluje Regulamin studiów UJK oraz wydziałowa Procedura dyplomowania nr WSZJK-WS/1 wraz z opracowanymi załącznikami w postaci Regulaminu przygotowania pracy dyplomowej na kierunku Sztuki plastyczne oraz Regulaminu procesu dyplomowania w Instytucie Sztuk Wizualnych.Procedura określa ogólny porządek przebiegu procesu dyplomowania od momentu realizacji przedmiotów wchodzących do bloku przedmiotów dyplomowych, przez zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej po egzamin dyplomowy i wydanie dyplomu ukończenia studiów oraz wykaz odpowiedzialności poszczególnych osób zaangażowanych w proces dyplomowania. Regulaminy na poziomie kierunkowym odnoszą się do zagadnień merytorycznych i specyfiki kierunku, w tym określają charakter pracy dyplomowej. Dziekan sprawuje nadzór nad procesem dyplomowania oraz powołuje Komisję Egzaminacyjną. Nadzór nad realizacją procedury związanej z przygotowaniem i wykonaniem pracy dyplomowej w toku studiów oraz nad przeprowadzeniem procedury antyplagiatowej na Wydziale Sztuki pełni Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą. Proces dyplomowania stale monitoruje KZJK, WKK, jego ewaluacji dokonuje Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia.

Według programu studiów, przygotowanie pracy dyplomowej trwa 3 semestry w ramach przedmiotu Licencjacka/Magisterska pracownia artystyczna, odpowiadającej zainteresowaniom artystyczno-badawczym studenta, mającej związek z treściami kierunku, 1 semestr w ramach Licencjackiej/magisterskiej pracowni fakultatywnej w ramach wybranego wcześniej przedmiotu fakultatywnego (Malarstwo sztalugowe, albo Rzeźba studyjna, albo Grafika warsztatowa),1 semestr Proseminarium przygotowawczego, 1 semestr Seminarium licencjackiego/magisterskiego, podczas którego student opracowuje samodzielną rozprawę teoretyczną na wybrany przez siebie temat.

W proces dyplomowania studenta zaangażowanych jest trzech nauczycieli akademickich: promotor części praktycznej – projektowej pracy dyplomowej, opiekun pracy teoretycznej oraz opiekun aneksu artystycznego pracy dyplomowej. Promotor i opiekunowie winni występować w co najmniej stopniu doktora, przy czym w procesie dyplomowania uczestniczy przynajmniej jeden pracownik samodzielny – w stopniu doktora habilitowanego bądź profesora. Harmonogram realizacji pracy dyplomowej na studiach I stopnia jest następujący:

 • W I semestrze realizacji przedmiotu Licencjacka pracownia dyplomowa, mającym miejsce podczas IV semestru studiów następuje pod kierunkiem promotora wstępne opracowanie problematyki pracy, tj. określenie jej charakteru, wyznaczenie kierunku poszukiwań przyszłego tematu pracy. Opinię w zakresie stwierdzenia zgodności problematyki pracy z treściami kształcenia i efektów uczenia się na kierunku wydaje Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia. Opinia w tym zakresie winna być wydana przed końcem IV semestru.
 • W II semestrze realizacji przedmiotu Licencjacka pracownia dyplomowa, mającym miejsce podczas V semestru studiów student i promotor określają temat pracy dyplomowej i jej szczegółowy zakres. Temat opiniuje wstępnie Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia a następnie Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia. Tematy ostatecznie zatwierdza Dziekan. W tym czasie na proseminarium opracowywana jest koncepcja pracy teoretycznej, która stanowi tło do realizowanego zadania w ramach pracowni dyplomowej.
 • W III semestrze realizacji przedmiotu Licencjacka pracownia dyplomowa trwa ostateczne opracowanie projektu dyplomowego. W tym samym czasie w ramach Seminarium dyplomowego, student opracowuje pod kierunkiem opiekuna pracę teoretyczną. W semestrze tym również powstaje praca stanowiąca aneks artystyczny do dyplomu
  i będąca potwierdzeniem kompetencji artystycznych.

Harmonogram realizacji pracy dyplomowej na studiach II stopnia przebiega w następujący sposób:

 • W I semestrze realizacji pracy dyplomowej w ramach magisterskiej pracowni artystycznej – II semestr studiów, powstaje pod kierunkiem promotora koncepcja pracy dyplomowej, określenie głównej problematyki artystycznej lub projektowej. Opinię w zakresie stwierdzenia zgodności problematyki pracy z treściami kształcenia i efektów uczenia się na kierunku wydaje Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia. Opinia w tym zakresie winna być wydana przed końcem II semestru.
 • W II semestrze realizacji pracy w ramach magisterskiej pracowni artystycznej student wraz
  z promotorem określa temat pracy oraz jej zakres. Równolegle prowadzone jest proseminarium, w ramach którego opracowywana jest koncepcja pracy badawczej, która stanowi dopełnienie poruszanych problemów artystycznych bądź projektowych. Tematy opiniuje wstępnie Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenie a następnie Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia. Temat ostatecznie zatwierdza Dziekan.
 • W III semestrze trwa realizacja zatwierdzonego projektu w ramach artystycznej pracowni magisterskiej, na seminarium powstaje praca teoretyczna, a w pracowni fakultatywnej aneks artystyczny do dyplomu.

Szczegółowy opis obowiązków promotora, opiekuna pracy teoretycznej dyplomowej, opiekuna aneksu artystycznego oraz studenta zawierają dokumenty wskazane na początku opisu procesu dyplomowania.

Na wynik postępowania dyplomowego składają się:

 • Średnia ocen z całego toku studiów.
 • Ocena pracy dyplomowej przygotowana najpóźniej na dzień przed egzaminem dyplomowym przez promotora pracy dyplomowej, opiekuna części teoretycznej i opiekuna pracy wykonanej w fakultatywnej pracowni dyplomowej, przy czym składową oceny stanowią: 50% – ocena promotora za część praktyczną pracy dyplomowej, 30% – ocena opiekuna pracy dyplomowej za część teoretyczną oraz 20% opiekuna aneksu artystycznego.
 • Ocena recenzenta, którą stanowi w: 50% ocena części praktycznej pracy dyplomowej, 30% teoretycznej pracy dyplomowej, 20% ocena pracy powstałej w pracowni fakultatywnej.
 • Ocena przebiegu egzaminu dyplomowego wystawiona przez komisję dyplomową, składającą się nie mniej niż z 3 osób. Stanowi ją: przewodniczący w osobie Dziekana lub inny wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki w stopniu minimum doktora habilitowanego, promotor, opiekun aneksu, opiekun pracy teoretycznej, recenzent.
  W szczególnych wypadkach, kiedy pracę dyplomową stanowi realizacja aplikacyjna powstała przy współpracy z zakładem pracy, dopuszcza się udział reprezentanta tego zakładu. Szczegółowe zasady postępowania w tej sytuacji określa Regulamin studiów UJK.

Wszystkie prace dyplomowe przed ich ostatecznym zatwierdzeniem sprawdzane są w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyliczony według sumy następujących składników: 1/2 stanowi średnia ocen ze studiów, 1/4 – ocena pracy dyplomowej oraz 1/4 – ocena z egzaminu dyplomowego. Ostateczny wynik studiów wyrównuje się zgodnie z zasadą: do 3,25 – dostateczny (3,0); od 3,26 do 3,75 – dostateczny plus (3,5), od 3,76 do 4,25 – dobry (4,0), od 4,26 do 4,50 – dobry plus (4,5); od 4,51 do 5,00 – bardzo dobry (5,0)

Charakter realizacji prac dyplomowych powstałych w ramach kierunku jest zgodny z dyscypliną sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, stanowi potwierdzenie nabytych kompetencji artystycznych/projektowych i teoretycznych w zakresie metod analizy dzieł z obszaru sztuk wizualnych. Najczęściej poruszane problemy dotyczą:

 • Na studiach I stopnia – realizacji indywidualnych koncepcji w zakresie: grafiki projektowej, kreacji twórczych w podstawowych technikach plastycznych, mediów cyfrowych
 • Na studiach II stopnia – realizacji indywidualnych koncepcji w zakresie: kreacji artystycznych, projektowania grafiki wydawniczej, projektowania multimedialnego, projektowania form użytkowych

Zakres podejmowanych tematyk prac dyplomowych jest zbieżny z obranym zakresem studiów i najczęściej tworzy komplementarny zestaw 3 części dyplomu również pod względem formalnym, tematycznym zrealizowanego w ramach: licencjackiej/magisterskiej pracowni artystycznej, fakultatywnej pracowni licencjackiej/magisterskiej oraz seminarium licencjackiego/magisterskiego. Studenci przekuwają w ten sposób swoje pasje, zainteresowania z obszaru projektowego, użytkowego na twórczość artystyczną w ramach jednej z dyscyplin ogólnoplastycznych, tj. malarstwa, grafiki czy rzeźby. Najczęściej wybieranymi blokami kształcenia i również obszarami tematycznymi prac dyplomowych na studiach I stopnia jest projektowanie grafiki reklamowej, na studiach II stopnia – projektowanie grafiki wydawniczej. Studenci w ramach studiów I stopnia podejmują zagadnienia związane z kreowaniem wizerunków firm, instytucji, organizacji zamkniętych w systemy identyfikacji wizualnej, bądź realizują cykle plakatowe o charakterze reklamowym, kulturalnym, społecznym. Na studiach II stopnia popularnej tematyce tworzenia systemów identyfikacji wizualnej, towarzyszą oprawy graficzne wydawnictw drukowanych zwartych, ale i interaktywnych. Wybór kształcenia fakultatywnego – ogólnoplastycznego w dużej mierze zależy nie tylko zainteresowań, ale również od predyspozycji i typu wrażliwości studenta. Decyzja w zakresie kontynuacji kształcenia w obszarze malarstwa, grafiki, rzeźby dotyczy rozwijania predyspozycji widzenia barwnego, walorowego, przestrzennego, tym samym rozszerzenia możliwości wyrazowych w zakresie rozwiązań kolorystycznych, walorowych – linearnych czy posługiwania się bryłą.

Skip to content