Wydział Sztuki - O Wydziale

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

O Wydziale

Wydział Sztuki powołano z dniem 1 listopada 2019 r., w związku z reorganizacją struktury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydzielony z wcześniej istniejącego Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, kontynuuje wieloletnie tradycje kształcenia artystycznego, badań związanych z sztuką i twórczością artystyczną, realizowanych w ramach ówczesnych jednostek -Instytutu Edukacji Muzycznej i Instytutu Sztuk Pięknych. Obecnie Wydział tworzą Instytut Sztuk Wizualnych i Instytut Muzyki. Obie jednostki w ewaluacji jakości działalności naukowej przeprowadzonej w 2022 r. uzyskały decyzją Ministra Edukacji i Nauki wysokie kategorie A. Wydział prowadzi studia w dyscyplinie Sztuki muzyczne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o profilu ogólnoakademickim na studiach I i II stopnia, w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki na kierunkach: Grafika, studia jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim, Design, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, Design społeczny, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, Sztuki plastyczne o profilu ogólnoakademickim na studiach I i II stopnia oraz Wzornictwo o profilu praktycznym, na studiach I stopnia. 


Działalność Wydziału Sztuki nie ogranicza się tylko do organizacji kształcenia, ale obejmuje również wielokierunkową działalność badawczo-artystyczną w dyscyplinach Sztuki muzyczne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, upowszechniającą w obszarze kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk muzycznych, wizualnych, wpisującą się w działalność badawczo-artystyczną pracowników. Zatrudnioną kadrę tworzą uznani w regionie, kraju i za granicą artyści, badacze których doświadczenie pozwala na stworzenie warunków do komfortowego rozwoju studentów i doktorantów. Rady Naukowe Instytutu Muzyki oraz Instytutu Sztuk Wizualnych posiadają uprawnienia do przeprowadzania postępowań doktorskich, habilitacyjnych w dziedzinie sztuki, we właściwych sobie dyscyplinach. Od roku ak. 2023/2024 w Szkole Doktorskiej UJK w Kielcach uruchomiono Sekcję Sztuki, prowadzącą przygotowanie młodych kadr nauki.


Priorytety Wydział Sztuki UJK w Kielcach:

– pielęgnowanie i podtrzymywanie wieloletnich tradycji kształcenia artystycznego w regionie dającego możliwość rozwoju uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach profilowanych i ogólnokształcących,
– wraz z pedagogami, studentami i absolwentami budowanie aktywnego środowiska artystycznego w regionie, otwartego na prezentacje poza jego granicami,
– podejmowanie działań sprzyjających kształceniu wysoko wyspecjalizowanych kadr instytucji publicznych, firm sektora kreatywnego, organizacji pożytku publicznego do pracy na rzecz rozwoju kultury i sztuki regionu i poza jego granicami, w tym artystów, animatorów i edukatorów,
– inicjowanie powstawania nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w porozumieniu z interesariuszami, środowiskiem lokalnym, krajowym i międzynarodowym wychodzących naprzeciw społecznym potrzebom i oczekiwaniom związanym ze zmieniającym się zapotrzebowaniem rynku pracy,
– promowaniem działalności badawczo-artystycznej artystów-pedagogów oraz studentów, przedstawicieli reprezentowanych na Wydziale dyscyplin: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz sztuki muzyczne w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym w różnych obszarach życia społecznego,
– budowanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez działalność artystyczną i projektową promowaną w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wizja Wydziału Sztuki UJK w Kielcach w kadencji Władz 2020-2024 realizowana jest w trzech wymiarach: regionalnym, krajowym i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem:


1. Obszaru kształcenia. Wydział to:

 • jednostka wiodąca w zakresie kształcenia artystycznego w dziedzinie sztuki, dyscyplinach: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz sztuki muzyczne, odpowiadając potrzebom współczesnej kultury, oświaty i gospodarki regionu, kraju, świata,
 • inicjator nowych kierunków i form edukacji artystycznej, wychodzących naprzeciw potrzebie kształcenia kompetencji kluczowych na poziomie szkolnictwa wyższego i dyskusji nad problemami edukacji artystycznej na różnych jej poziomach oraz ogólnoświatowej idei uczenia się przez całe życie w powiązaniu ze współczesnymi problemami społeczno-kulturowymi,

2. Obszar współpracy. Wydział to:

 • autonomiczny podmiot prowadzący wielotorową działalność w kilku obszarach: edukacyjnym, naukowym, artystycznym, na poziomie regionalnym, krajowym, międzynarodowym, w oparciu o dorobek pedagogów i studentów jednostki na podstawie możliwości stworzonych poprzez usytuowanie w strukturach uniwersyteckich, zawarte porozumienia, jak również w powiązaniu z działalnością Uniwersyteckiej Fundacji MOVEO,
 • partner prowadzący i rozwijający usługi artystyczne i wdrożeniowe na rzecz instytucji kultury i oświaty, firm, organizacji sektora kreatywnego,
 • usługodawca i autonomiczny podmiot reagującym na potrzeby środowiska w obszarze edukacyjnym, społeczno-kulturowym, gospodarczym,
 • konsultant w zakresie rozwiązywania problemów: współczesnej edukacji artystycznej – plastycznej i muzycznej

3. Obszar działalności badawczo-artystycznej. Wydział to:

 • inicjator wdrażania i popularyzacji efektów działalności badawczo-artystycznej prowadzonej w ramach dyscyplin artystycznych przynależnych dziedzinie sztuki w zakresie: edukacji, kultury i sztuki, gospodarki,
 • partner w rozwiązywaniu problemów regionalnego środowiska kulturalnego, artystycznego, edukacyjnego i społecznego

4. Obszar organizacji i zarządzania. Wydział to:

 • podmiot organizujący proces kształcenia w obszarze dyscyplin: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz sztuki muzyczne,
 • jednostka tworząca i doskonaląca wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, odpowiadający potrzebom edukacji artystycznej w dyscyplinach artystycznych wchodzących w skład dziedziny sztuki, z zachowaniem ich specyfiki i realizowanych profili kształcenia,
 • inicjator działań na rzecz poprawy infrastruktury Wydziału uwzględniającej budowę nowej siedziby, odpowiadającej potrzebom kształcenia artystycznego w obszarze sztuk plastycznych i muzyki,
 • jednostka koordynująca działalność badawczo-artystyczną w dyscyplinach artystycznych wchodzących w skład dziedziny sztuki na poziomie regionalnym, krajowym, międzynarodowym,
 • jednostka efektywnie zarządzająca środkami finansowymi i materialnymi Wydziału,
 • kreator wizerunku jednostki na polu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Skip to content