Wydział Sztuki - Grafika (nowy kierunek)

Grafika (nowy kierunek)

 

 

 

 

 

 

 

Od roku 2023/2024 Wydział Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach rozpoczyna prowadzenie studiów jednolitych magisterskich na kierunku Grafika o profilu ogólnoakademickim w trybie zarówno stacjonarnym i niestacjonarnym. Program studiów został przyjęty Uchwałą Senatu UJK nr 28/2023 dn. 30.03.2023 r. Uzyskanie przez Uczelnię kategorii naukowej A w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w tym przede wszystkim w oparciu o dorobek artystyczno-badawczy zespołu grafików artystycznych i projektowych Instytutu Sztuk Wizualnych jest potwierdzeniem posiadania najwyższej jakości zasobów kadrowych do uruchomienia studiów.

 

Pracownia projektowania plakatu i grafiki wydawniczej


Pracownia druku wypukłego i wklęsłego dr hab. Henryka Królikowskiego, prof. UJK oraz dr hab. Magdaleny Szplit, prof. UJK

Aldona Wójcicka, plakat zrealizowany w pracowni dr. Wojciecha Domagalskiego,
prezentowany w Ogólnopolskim Konkursie Graficznym GRANICE WOLNOŚCI 2020 w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu

Nowa oferta dydaktyczna zakłada wyróżniający na rynku kształcenia program studiów, pozwalający na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych jednocześnie w obszarze grafiki warsztatowej jak i projektowej. Koncepcja studiów zakłada wybór indywidualnej ścieżki kształcenia w ramach dwóch równolegle prowadzonych bloków fakultatywnych:

  • grafiki artystycznej (obejmującego pracownie druku wypukłego, wklęsłego, litografii, sitodruku i unikatowych procesów graficznych),
  • grafiki projektowej (obejmującego pracownie grafiki reklamowej, wydawniczej, plakatu, systemów identyfikacji wizualnej, grafiki animacyjnej i fotografii kreacyjnej).

Obrona dyplomu magisterskiego p. Kingi Milcarz, zrealizowanego w pracowniach
dr. hab. Pawła Opalińskiego, prof. UJK oraz prof. dr hab. Urszuli Ślusarczyk

Absolwent kierunku Grafika posiada pełne kwalifikacje artystyczne w obszarze grafiki warsztatowej  i projektowej. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i praktyczną, kompetencje  i umiejętności, w tym wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wykorzystywania własnych, oryginalnych koncepcji artystyczno-projektowych. Znajomość tradycyjnych i współczesnych mediów graficznych pozwala mu będzie na efektywne podejmowanie różnorakich ról, wyzwań stawianych przez współczesne życie artystyczne, zawodowe. Zna konteksty teoretyczne, prawo-marketingowe, uwarunkowania pracy w zespołach, będąc przygotowanym do pracy w agencjach reklamowych, wydawnictwach, instytucjach upowszechniania kultury i sztuki. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Dalsze perspektywy kształcenia: absolwent uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Ponadto może podjąć dalsze kształcenie związane z jego rozwojem artystycznym i zawodowym na studiach podyplomowych, w tym przygotowania pedagogicznego do nauczania w szkole.

Perspektywy zatrudnienia: firmy, agencje, studia reklamy, poligrafii i wydawnictw, fotografii, animacji komputerowej, struktury promocyjno-marketingowe instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, firm, mass-media, instytucje upowszechniania kultury wizualnej – muzea, galerie, ośrodki kultury.

Obrona dyplomu magisterskiego p. Ewy Głowni, zrealizowanego w pracowniach
dr. Macieja Zdanowicza oraz dr. hab. Henryka Królikowskiego, prof. UJK

Wybrane przedmioty teoretyczne: historia sztuki, sztuka współczesna, sztuka aktualna, historia grafiki artystycznej, historia grafiki projektowej, historia i estetyka fotografii, promocja twórczości artystycznej

Wybrane przedmioty artystyczno-projektowe: struktury wizualne i mechanizmy widzenia, rysunek, malarstwo, fotografia, podstawy grafiki warsztatowej, podstawy grafiki projektowej, podstawy grafiki i druku cyfrowego, unikatowe procesy graficzne, pracownia druku wklęsłego, pracownia druku wypukłego, pracownia litografii, pracownia sitodruku, pracownia unikatowych procesów graficznych, pracownia plakatu, pracownia projektowania systemów identyfikacji wizualnej, pracownia fotografii kreacyjnej, pracownia grafiki wydawniczej, pracownia grafiki animacyjnej

Fotografie studentów I roku studiów I stopnia z pracowni dr. Arkadiusza Sędka

Wystawa studentów I roku studiów I stopnia
z pracowni struktur wizualnych i mechanizmów widzenia dr. Macieja Zdanowicza

Rekrutacja na studia obejmuje kwalifikację na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie maturalnym z języka polskiego i angielskiego (waga 30%) oraz ocenę predyspozycji plastycznych waga 70% (liczba punktów od 0 do 200) – egzamin wstępny:

  • przegląd teczki prac plastycznych kandydata obejmujących prace rysunkowe, malarskie obejmujące realizacje szkicowe, studyjne powstałe w wyniku obserwacji otaczającej rzeczywistości, w tym motywu martwej natury, architektury i wnętrz architektonicznych, postaci ludzkiej – minimum 10 sztuk, w formacie nie mniejszym niż A3,
  • egzamin praktyczny rysunkowy obejmujący studium martwej natury w dowolnej technice rysunkowej na formacie 100×70, trwający 3 godziny zegarowe.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego nie są zwolnieni z egzaminu praktycznego.

Terminy:
01.06-10.07.2023 r. rejestracja w systemie rekrutacyjnym i wnoszenie opłat rekrutacyjnych
11.07.2023 r. egzamin wstępny – przegląd teczek prac plastycznych i egzamin praktyczny rysunkowy
12.07.2023 r. ogłoszenie wyników
13-18.07.2023 r. przyjmowanie dokumentów osób zakwalifikowanych na studia

Wydział Sztuki
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce 25-717, ul. Podklasztorna 117
e-mail:rekrutacjaws@ujk.edu.pl
tel. +48 41 349 66 56
ws.ujk.edu.pl

Natalia Piróg, rysunkowe studium martwej natury zrealizowane w pracowni dr hab. Katarzyny Ziołowicz, prof. UJK

Pracownia unikatowych procesów graficznych dr hab. Teresy Ślusarek, prof. UJK
Zdjęcie z warsztatów i pokazów graficznych zorganizowanych podczas Europejskiej Nocy Muzeów 2022

Studia na kierunku Grafika to oferta dla osób:

  • zainteresowanym rozwojem artystycznym, projektowym w jednym z najbardziej atrakcyjnych zawodowo obszarów, wciąż poszukujących nowych kandydatów do pracy w szerokiej palecie specjalizacji, w tym podjęcia indywidualnej działalności artystycznej, indywidualnej i zespołowej pracy zawodowej w obszarze grafiki projektowej,
  • chcących rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje pod kierunkiem dynamicznie rozwijającego się zespołu grafików, uzyskujących wysokie nagrody w krajowych, międzynarodowych konkursach, przeglądach artystycznych, projektowych, takich jak: Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Osten Drawing Biennial w Skopje i wielu innych, są członkami elitarnych międzynarodowych organizacji graficznych takich jak: Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, SGCI Southern Graphic Council International, a także ekspertami krajowych i europejskich instytucji publicznych,
  • chcących rozwijać się w Kielcach – mieście grafiki… Wydział Sztuki UJK w Kielcach od wielu lat jest organizatorem międzynarodowego cyklicznego wydarzenia, skupiającego osobistości świata grafiki – Migracje Transgraficzne, Akademicka Galeria Sztuki Instytutu Sztuk Wizualnych jest miejscem prezentacji twórczości m.in. wielu uznanych grafików z Polski i za granicy, w przestrzeniach Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach odbywa się Międzynarodowe Triennale Litografii i  to właśnie w tutejszych okolicach wydobywano słynny kamień do matryc litograficznych,
  • chcących rozwijać się w Kielcach – mieście przyjaznym i atrakcyjnym dla studentów, wyróżniającym się na mapie Polski stosunkowo niskimi kosztami utrzymania, stwarzającym komfortowe i bezpieczne warunki do życia, w tym poprzez kontakt z naturą, atrakcje przyrody ożywionej i nieożywionej, usytuowanie w bliskim sąsiedztwie centrum rezerwatów geologicznych, wpisanych na listę Światowej Sieci Geoparków UNESCO, bliskość lasów i zbiorników wodnych, Gór Świętokrzyskich… wszystko to sprawia o niepowtarzalności tego miejsca, dającym szansę na zrównoważony rozwój.

 

 

Skip to content