Wydział Sztuki - >>> Nowy kierunek studiów I stopnia: Design

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

>>> Nowy kierunek studiów I stopnia: Design

Od roku 2023/2024 Wydział Sztuki UJK w Kielcach rozpocznie prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Design, o profilu ogólnoakademickim w trybie stacjonarnym. Uzyskanie przez Uczelnię kategorii naukowej A w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w tym na podstawie dokonań artystyczno-badawczych zespołu projektantów Instytutu Sztuk Wizualnych jest potwierdzeniem posiadania niezbędnego zaplecza osobowego do uruchomienia studiów. Program studiów został przyjęty Uchwałą Senatu UJK nr 28/2023 dn. 30.03.2023 r.

Program 6-semestralnych studiów licencjackich na kierunku Design, obowiązujący od 01.10.2023 r.

Harmonogram 6-semestralnych studiów licencjackich na kierunku Design, obowiązujący od 01.10.2023 r.

Nowa oferta dydaktyczna zakłada powołanie kierunku odpowiadającego najnowszym trendom rynku pracy, który poszukuje osób kreatywnych umiejących łączyć projektowanie przedmiotów użytkowych z grafiką 2d. Program kształcenia, pozwala na uzyskanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze projektowania produktu i nierozerwalnie połączonej z nim komunikacji wizualnej, w oparciu o modelowanie 3d, prototypowanie, analizę procesu użytkowego, makietowanie.

Realizacje studentów I roku z zakresu podstaw projektowania i modelowania,
powstałe pod kierunkiem mgr. Grzegorza Sowińskiego

Absolwent kierunku Design posiada kwalifikacje artystyczne w obszarze projektowania wzorniczego, w tym wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie stosowania różnorodnych metod, technik i technologii, mediów wspomagających działalność projektową, pozwalających na prowadzenie podstawowej indywidualnej, lub zespołowej pracy wzorniczej. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i praktyczną, kompetencje  i umiejętności do kształtowania produktu lub komunikacji wizualnej z uwzględnieniem uwarunkowań odpowiadających potrzebom społeczno-środowiskowym, gospodarczo-ekonomicznym oraz uwarunkowaniom techniczno-technologicznym. Zna konteksty teoretyczne, prawo-marketingowe, specyfikę pracy w zespołach stając się przygotowanym do pracy w zespołach projektowych, agencjach reklamowych, instytucjach upowszechniania kultury i sztuki. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Dalsze perspektywy kształcenia:
Absolwent posiada tytuł licencjata  ijest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach magisterskich 2. stopnia. Może także podjąć dalsze kształcenie związane z jego rozwojem artystycznym i zawodowym na studiach podyplomowych.

Zajęcia studentów I roku w Bibliotece Materiałowej Instytutu Sztuk Wizualnych z zakresu podstaw projektowania i modelowania pod kierunkiem mgr. Grzegorza Sowińskiego

 

Studia na kierunku design to oferta dla osób:

  • interesujących się otaczającą nas rzeczywistością przedmiotów codziennego użytku: mebli, oświetlenia, środków komunikacji, zabawek, itp., zastanawiających się nad ich działaniem, myślących o ich ulepszaniu, ale i tworzeniu nowych
  • umiejących obserwować i analizować otaczający je świat i dopatrujących się przestrzeni do kreatywnego rozwiązywania zaobserwowanych problemów,
  • myślących innowacyjnie, potrafiących przenosić swoje pomysły na papier, pasjonujących się budową makiet, modeli, grafiką 2d i 3d, nowoczesnymi technikami i technologiami,
  • wrażliwych na estetykę, potrzeby drugiego człowieka, dostrzegających swoją rolę w procesie kształtowania zrównoważonego środowiska, zapobieganiu pogłębiania kryzysu klimatycznego.
  • pragnących rozwijać swoją osobowość, nie tylko umiejętności plastyczne i manualne, ale również wyobraźnię, zdolność elastycznego reagowania na zmieniające się uwarunkowania, krytyczne myślenie

Zajęcia studentów I roku w Bibliotece Materiałowej Instytutu Sztuk Wizualnych z zakresu podstaw projektowania i modelowania pod kierunkiem mgr. Grzegorza Sowińskiego

Pracownia sitodruku Instytutu Sztuk Wizualnych podczas pracy studentów III roku z mgr. Mieszkiem Polańskim

Postępowanie rekrutacyjne obejmie:

  1. ocenę predyspozycji plastycznych kandydata – przegląd teczki prac rysunkowych, malarskich wynikających ze studium z natury takich motywów jak: martwa natura, martwa natura we wnętrzu, studium wnętrza, studium postaci ludzkiej w kontekście przedmiotów, we wnętrzu, pejzaż, architektura
  2. rozmowę z kandydatem na temat prezentowanych przez niego prac, omawiając zastosowaną technikę i tematykę, sprawdzając ogólną wrażliwość plastyczną oraz predyspozycje kandydata do studiowania na wybranym kierunku studiów; komisja przeprowadza z kandydatem rozmowę o jego zainteresowaniach, świecie współczesnym, designie, świecie sztuki, gospodarce – otaczających nas realiach społeczno-ekonomicznych.

>>>Szczegółowe kryteria rekrutacji<<<

Realizacje projektowe studentów II roku z zakresu projektowania ergonomicznego produktu,
powstałe pod kierunkiem dr. hab. Anny Miarki, prof. UJK

Skip to content