Wydział Sztuki - Interesariusze zewnętrzni

Interesariusze zewnętrzni

Interesariusze zewnętrzni reprezentujący ważne dla istnienia kierunków studiów Wydziału Sztuki instytucje, firmy, organizacje biorą bezpośredni i aktywny udział w projektowaniu, realizacji programu studiów uczestnicząc w pracach Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia. Sposób współpracy z interesariuszami reguluje ogólnouczelniana Procedura tworzenia i zaprzestania prowadzenia studiów wyższych i studiów podyplomowych oraz modyfikowania programów tych studiów nr WSZJK-W/1 (dostępna na stronie Uczelni: link) oraz Uchwała Senatu nr 245/2019 z dn. 31.10.2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Procedura nr WSZJK-W/1 zapewnia konieczność udziału interesariuszy zewnętrznych na etapie każdorazowego tworzenia i modyfikowania kierunku studiów, udział interesariuszy w pracach KZJK, WKK. Wnioski ze spotkań z interesariuszami, ich opinie są uwzględniane w dalszych pracach, procedowaniu spraw i archiwizowane w dokumentacjach KZJK i WKK.

Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi przyjmuje często postać otwartej, wynikającej z bezpośrednich kontaktów kadry akademickiej kierunku z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego. W dużej mierze jednak opiera się ona na sformalizowanych porozumieniach dwojakiego rodzaju:

 • bazowych długoletnich określających formy, kierunki współpracy o charakterze bezkosztowym,
 • krótkoterminowych zawiązywanych w związku z realizacją programów praktyk zawodowych ciągłych studentów, odpowiadających czasowi trwania praktyki studenta.

Istotnym uzupełnieniem programu studiów są realizowane przy ich współudziale projekty w postaci wystaw, przeglądów, warsztatów, wizyt studyjnych, praktyki i staże zawodowe czy też prace zlecone w ramach poszczególnych zajęć, zmierzające do wdrożenia najlepszych koncepcji studenckich. Dodatkowe formy współpracy, wychodzące często z inicjatywy reprezentantów otoczenia społeczno-gospodarczego pozwalają na pogłębienie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych studentów. Do najważniejszych instytucji, organizacji i firm, których działalność wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju gospodarczego miasta należy zaliczyć:

 • Instytut Dizajnu (Wzgórze Zamkowe), instytucja wielokrotnie przyjmująca studentów kierunku na praktyki i staże zawodowe, goszcząca kadrę, studentów i absolwentów kierunku na organizowanych przez siebie wystawach. Rokrocznie studenci kierunku w ramach działających w ID pracowni, biorą aktywny udział w procesie powstawania projektów. Do dyspozycji studentów jest funkcjonująca w ramach ID czytelnia z szeregiem publikacji z zakresu komunikacji wizualnej czy ogólnie projektowania. W obecnym momencie instytucja zatrudnia 3 absolwentów kierunku Sztuki plastyczne i Wzornictwo. Interesariusz był realizatorem staży zawodowych w ramach projektu „Wysokiej Jakości Staże artystów i Pedagogów”, finansowanego ze środków EFS o numerze POWR.03.01.00-00-S075/17.
 • Muzeum Narodowe w Kielcach, instytucja partnerska, zajmująca się realizacją staży zawodowych, praktyk dla studentów, ale i oferująca zwiedzanie kolekcji sztuki w ramach zajęć wykładowych (dotyczy historii sztuki, struktur wizualnych), pozwalając na praktyczne zastosowanie wiedzy w analizie dzieł sztuki. Pracownik Wydziału Sztuki, Dr Maciej Zdanowicz jest jednocześnie członkiem Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym, powołanym Zarządzeniem MKiDZN z dn. 07.02.2018 r. W obecnym momencie w MNK pracuje dwoje absolwentów kierunku Sztuki plastyczne, w tym jeden na stanowisku kierownika oddziału -. Muzeum Dialogu Kultur, dr Artur Ptak. Interesariusz był realizatorem staży zawodowych w ramach projektu „Wysokiej Jakości Staże artystów i Pedagogów”, finansowanego ze środków EFS o numerze POWR.03.01.00-00-S075/17.
 • Kieleckie Centrum Kultury, jest jedną z największych instytucji kultury Kielc realizującą działania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz edukacji i animacji artystycznej. Zastępcą dyrektora jednostki jest mgr Artur Wijata, absolwent kierunku Sztuki plastyczne. Działająca w ramach KCK Galeria Sztuki Współczesnej WINDA prowadzona jest przez wspomnianego mgr. A. Wijatę, a także drugą absolwentkę kierunku Sztuki plastyczne, dr Darię Maroń-Ptak. KCK i Galeria Winda jest miejscem nie tylko prezentacji dorobku studentów, absolwentów i kadry nauczycielskiej kierunku, ale również miejscem praktyk i staży wspierającym poznanie specyfiki działalności kuratoryjnej oraz wystawienniczej instytucji kultury.
 • Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach to jedna z najważniejszych instytucji artystycznych miasta, regionu, która w ramach porozumienia realizuje wspólne działania polegające na upowszechnianiu dorobku artystycznego studentów, absolwentów, kadry, w tym również realizowanych w jednostce projektów badawczo-artystycznych m.in. cyklicznego projektu Migracje Transgraficzne, autorstwa dr hab. Teresy Ślusarek, prof., UJK oraz działań animacyjno-kulturalnych. Z ramienia instytucji dr Magdalena Leśniak, koordynująca Dział Edukacji jest interesariuszem kierunku, włączającym się w działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w ramach prac w zespole KZJK i WKK, jednocześnie absolwentką studiów doktoranckich w dyscyplinie sztuki piękne prowadzonych na Wydziale Sztuki. Instytucja w obecnym momencie zatrudnia 1 absolwentkę kierunku Sztuki plastyczne.
 • Targi Kielce S.A., firma wielokrotnie przyjmująca studentów kierunku Wzornictwo i Sztuki plastyczne na praktyki i staże zawodowe, goszcząca kadrę, studentów i absolwentów kierunku na organizowanych przez siebie wystawach, przeglądach i konkursach, m.in. w ramach ostatniej inicjatywy zrealizowano prezentację kierunku i warsztaty projektowe w ramach wydarzenia Kielce Slow Life 2019. W najbliższych planach współpracy z interesariuszem jest uruchomienie studiów podyplomowych z zakresu projektowania wystawienniczego pod patronatem instytucji. Interesariusz był realizatorem staży zawodowych w ramach projektu „Wysokiej Jakości Staże artystów i Pedagogów”, finansowanego ze środków EFS o numerze POWR.03.01.00-00-S075/17.
 • Von Hagen Design Sp. z o.o., firma wielokrotnie przyjmująca studentów kierunku Wzornictwo na praktyki i staże zawodowe, której pracownik, mgr Michał Woś, dyrektor sprzedaży jest członkiem KZJK; wraz z właścicielem niemieckiej centrali Axelem von Hagenem dyskutowano na temat rozszerzenia kształcenia na kierunku Wzornictwo o treści i efekty uczenia się odpowiadające wystawiennictwu, w tym w obszarze projektowania systemów wystawienniczych (przedmiot Wystawiennictwo znalazł się w programie studiów wprowadzonym w 2019 r.) projektowania wspomaganego komputerowo z oprogramowaniem PYTHA (nauka oprogramowania wprowadzana jest również na zajęciach z Projektowania opakowania). W roku 2018 firma organizowała i samodzielnie finansowała dwutygodniowy staż zawodowy połączony z wizytą studyjną studentek kierunku Wzornictwo, z którymi aktualnie współpracuje. W najbliższych planach współpracy z interesariuszem jest uruchomienie studiów podyplomowych z zakresu projektowania wystawienniczego pod patronatem instytucji. instytucji. Interesariusz był realizatorem staży zawodowych w ramach projektu „Wysokiej Jakości Staże artystów i Pedagogów”, finansowanego ze środków EFS o numerze POWR.03.01.00-00-S075/17.
Wystawa Axela von Hagena pt. „Exhibition Design”
w Akademickiej Galerii Sztuki Instytutu Sztuk Wizualnych (listopad 2021)
 • DS Smith, firma wielokrotnie przyjmująca studentów kierunku Wzornictwo na praktyki i staże zawodowe, której pracownik Dominika Żebrowska prowadziła warsztaty projektowe i zajęcia praktyczne na kierunku z zakresu projektowania opakowań, czego efektem są m.in. nagrody uzyskiwane przez studentów na konkursie Art Of Packaging w Poznaniu czy Model Young Package w Pradze, a przedmiot Projektowanie opakowań jest stale rozwijany w ramach bloku przedmiotów z zakresu Komunikacji wizualnej. W obecnym momencie firma na stałe zatrudnia 1 absolwenta i 1 studenta kierunku.
 • Agencję Interaktywną Primeo, firmę wielokrotnie przyjmująca studentów kierunku Wzornictwo i Sztuki plastyczne na praktyki i staże zawodowe, której właściciel, mgr inż. Michał Pniewski jest członkiem KZJK, którego uwagi uwzględniano w procesie powstawania programu kształcenia w ramach bloku Projektowanie aplikacji i gier. Interesariusz był realizatorem staży zawodowych w ramach projektu „Wysokiej Jakości Staże artystów i Pedagogów”, finansowanego ze środków EFS o numerze POWR.03.01.00-00-S075/17.
 • Kielecki Park Technologiczny wraz z działającymi w jego obszarze Centrum Fashion Design. Obecnie trwa proces uzgadniania z interesariuszem sposobu przejęcia przez Wydział Sztuki na potrzeby rozwoju kierunku Wzornictwo Biblioteki Materiałowej, stworzonej w oparciu o koncepcję firmy Material ConneXion. Kolekcja zawiera zestaw skatalogowanych blisko 1200 próbek materiałowych, pozwalających na zapoznanie się z ich specyfiką i możliwościami zastosowania.
 • Magdalena Stępnik-Kozłowska, projektantka mody, właścicielka pracowni zajmującej się projektowaniem ubioru i akcesoriów odzieżowych, wielokrotna uczestniczka Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów i Entuzjastów Mody Off Fashion w Kielcach, ale również Warsaw Fashion Street, obecnie współpracująca z Wydziałem Sztuki jako interesariusz zewnętrzny kierunku Wzornictwo w ramach KZJK i WKK, wykładowca projektowania akcesoriów modowych i tkaniny. Interesariusz była realizatorem wizyty studyjnej u pracodawcy branży tekstylnej w 2019 r. w ramach projektu „Nowe Perspektywy Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o numerze POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 na lata 2019-2021.
 • Muzeum Historii Kielc jest miejską instytucją kultury, której działalność również wpisuje się w działalność związaną z upowszechnianiem i promocją sztuk wizualnych. Szczególnie układa się współpraca z Działem Edukacji, z którym pracownicy badawczo-dydaktyczni Instytutu Sztuk Wizualnych realizują wspólne działania w zakresie organizacji konferencji naukowych oraz promocji działalności artystycznej kadry i studentów. Szczególnie na tym polu wyróżniają się aktywności podejmowane przez dr. Arkadiusza Sędka wraz z członkami fotograficznego koła naukowego Studio 210, w ramach których wielokrotnie prezentował efekty projektów badawczo-artystycznych, tworzył działania animacyjno-edukacyjne oraz konferencje naukowe z zakresu historii i współczesności fotografiki. MHK jest także miejscem organizacji praktyk i staży zawodowych.
 • Dom Środowisk Twórczych Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach to miejska instytucja kultury, organizująca swoją działalność w zakresie promocji i upowszechniania kultury wizualnej w ramach Galerii Sztuki Współczesnej Oranżeria, której kuratorką jest absolwentka kierunku Sztuki plastyczne – Agnieszka Kucharska. Artystka jest równocześnie interesariuszem kierunku, włączającym się w działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w ramach prac
  w zespole KZJK i WKK. W Galerii Oranżeria wielokrotnie prezentowane są wystawy studentów, absolwentów, kadry naszego kierunku, wreszcie efekty projektów badawczo-artystycznych realizowanych w ramach Instytutu Sztuk Wizualnych. Wykaz takich działalności pojawia się w informacjach do kryterium 8. w zakresie wspólnych publikacji
  i prezentacji studentów i kadry kierunku. W instytucji funkcjonują również: uznana w kraju Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” oraz Muzeum Hammonda, którego kuratorem jest absolwentka kierunku Sztuki plastyczne oraz studiów doktoranckich w dyscyplinie sztuki piękne – dr Karolina Kozieł.
 • Okręg Kielecki Związku Polskich Artystów Plastyków, którego prezesem jest dr Rafał Urbański, absolwent kierunku Sztuki plastyczne, a obecnie pracownik badawczo-dydaktyczny w stopniu adiunkta, wicedyrektor ds. kształcenia Instytutu Sztuk Wizualnych. Członkami organizacji są w większości absolwenci kierunku, czynnie udzielający się w ramach podejmowanych przez nią inicjatyw. Galeria Tycjan tworzy warunki dla studentów do prezentacji własnej twórczości i rozwijania umiejętności organizacyjnych w zakresie tworzenia projektów kuratorskich.
 • Delegatura Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej w Kielcach z Ośrodkiem Teatralno-Edukacyjnym im. Mikołaja Reja w Nagłowicach skupia aktywnie działających twórczo członków, w tym absolwentów kierunku. Pałac w Nagłowicach wielokrotnie staje się miejscem odbywania i prezentacji efektów plenerów artystycznych, umożliwiając zaistnienie w tym miejscu również studentów Sztuk plastycznych, Wzornictwo.
 • Urząd Miasta w Kielcach, zwłaszcza jego dwa departamenty: Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w ciągu ostatniego roku stały się istotnym partnerem Wydziału Sztuki, wpływającym na jakość kształcenia w ramach kierunku Sztuki plastyczne. Stworzona we współpracy z Magistratem Galeria Dworzec 17:30 w Punkcie Promocji Kielc Dworca Autobusowego, koordynowana przez Biuro ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz kuratora powołanego z ramienia Wydziału Sztuki, dr. Wojciecha Domagalskiego stała się miejscem prezentacji dorobku kadry kierunku i studentów.
Skip to content