Wydział Sztuki - Interesariusze zewnętrzni

Interesariusze zewnętrzni

Interesariusze zewnętrzni reprezentujący ważne dla istnienia kierunków studiów Wydziału Sztuki instytucje, firmy, organizacje biorą bezpośredni i aktywny udział w projektowaniu, realizacji programu studiów uczestnicząc w pracach Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia. Sposób współpracy z interesariuszami reguluje ogólnouczelniana Procedura tworzenia i zaprzestania prowadzenia studiów wyższych i studiów podyplomowych oraz modyfikowania programów tych studiów nr WSZJK-W/1 (dostępna na stronie Uczelni: link) oraz Uchwała Senatu nr 245/2019 z dn. 31.10.2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Procedura nr WSZJK-W/1 zapewnia konieczność udziału interesariuszy zewnętrznych na etapie każdorazowego tworzenia i modyfikowania kierunku studiów, udział interesariuszy w pracach KZJK, WKK. Wnioski ze spotkań z interesariuszami, ich opinie są uwzględniane w dalszych pracach, procedowaniu spraw i archiwizowane w dokumentacjach KZJK i WKK.

Dodatkowo od roku ak. 2021/2022 na Wydziale Sztuki UJK w Kielcach, zgodnie z przyjętą Procedurą współpracy z otoczeniem zewnętrznym nr WSZJK-WS/7 powołana została Rada Interesariuszy. Organ ten stanowi ciało doradcze Dziekana WS w procesie podnoszenia jakości kształcenia. Obecnie zespół ten tworzą:

 1. mgr Maciej Binkowski, dyrektor Kieleckiej Fabryki Mebli
 2. mgr Ewa Chabielska, dyrektor Wzgórza Zamkowego w Kielcach
 3. mgr Agnieszka Lasek-Piwarska, dyrektor Parku Kultury w Starachowicach
 4. dr Daria Maroń-Ptak, Kieleckie Centrum Kultury
 5. dr Grzegorz Pańtak, dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca
 6. mgr Michał Pniewski, Agencja Interaktywna PRIMEO w Kielcach
 7. dr Artur Ptak, kierownik Muzeum Dialogu Kultur Muzeum Narodowego w Kielcach
 8. dr hab. Jacek Rogala, prof. AM, dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga
 9. mgr inż. Michał Woś, dyrektor Axel Von Hagen Design Polska

Ponadto w ramach funkcjonującego w jednostce Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, interesariusze są członkami Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia, w tym:

 1. mgr Maciej Binkowski, dyrektor Kieleckiej Fabryki Mebli
 2. mgr Ewa Chabielska, dyrektor Wzgórza Zamkowego w Kielcach
 3. mgr Agnieszka Kucharska, kurator Galerii Sztuki Współczesnej „Oranżeria” w Domu Środowisk Twórczych Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach
 4. mgr Agnieszka Lasek-Piwarska, dyrektor Parku Kultury w Starachowicach
 5. dr Grzegorz Pańtak, dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca
 6. mgr Waldemar Pukalski, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
 7. dr Artur Ptak, kierownik Muzeum Dialogu Kultur Muzeum Narodowego w Kielcach
 8. dr hab. Jacek Rogala, prof. AM, dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga
 9. mgr Katarzyna Sroka, wicedyrektor Zespółu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach
 10. mgr inż. Michał Woś, dyrektor Axel Von Hagen Design Polska

Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi przyjmuje często postać otwartej, wynikającej z bezpośrednich kontaktów kadry akademickiej kierunku z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego. W dużej mierze jednak opiera się ona na sformalizowanych porozumieniach dwojakiego rodzaju:

 • bazowych długoletnich określających formy, kierunki współpracy o charakterze bezkosztowym,
 • krótkoterminowych zawiązywanych w związku z realizacją programów praktyk zawodowych ciągłych studentów, odpowiadających czasowi trwania praktyki studenta.

Istotnym uzupełnieniem programu studiów są realizowane przy ich współudziale projekty w postaci wystaw, przeglądów, warsztatów, wizyt studyjnych, praktyki i staże zawodowe czy też prace zlecone w ramach poszczególnych zajęć, zmierzające do wdrożenia najlepszych koncepcji studenckich. Dodatkowe formy współpracy, wychodzące często z inicjatywy reprezentantów otoczenia społeczno-gospodarczego pozwalają na pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów.

Wykaz szczegółowy interesariuszy zewnętrznych – instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i firm współpracujących z Wydziałem Sztuki:

 • Agencja Interaktywna PRIMEO w Kielcach
 • Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
 • Dom Środowisk Twórczych Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach
 • DS Smith
 • Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach
 • Fundacja im. Marii Fołtyn
 • Instytut Dizajnu w Kielcach (Wzgórze Zamkowe w Kielcach)
 • Kieleckie Centrum Kultury
 • Kielecki Park Technologiczny
 • Muzeum Historii Kielc
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Okręg Kielecki Związku Polskich Artystów Plastyków
 • Okręg Świętokrzyski Związku Polskich Artystów Fotografików
 • Stowarzyszenie Wesoła 54 w Kielcach
 • Studio Tańca i Ruchu Scenicznego Mimesis
 • Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach
 • Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach
 • Targi Kielce S.A.
 • Teatr Lalki i Aktora Kubuś im. Stefana Karskiego w Kielcach
 • Urząd Miasta w Kielcach
 • Urząd Miasta w Starachowicach
 • Von Hagen Design Sp. z o.o.
Skip to content