Wydział Sztuki - >>> Nowy kierunek studiów II stopnia: Design społeczny

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

>>> Nowy kierunek studiów II stopnia: Design społeczny

Od roku 2023/2024 Wydział Sztuki UJK w Kielcach rozpocznie prowadzenie studiów drugiego stopnia na kierunku Design społeczny, o profilu ogólnoakademickim w trybie stacjonarnym. Uzyskanie przez Uczelnię kategorii naukowej A w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w tym na podstawie dokonań artystyczno-badawczych zespołu projektantów Instytutu Sztuk Wizualnych jest potwierdzeniem posiadania niezbędnego zaplecza osobowego do uruchomienia studiów. Program studiów został przyjęty Uchwałą Senatu UJK nr 29/2023 dn. 30.03.2023 r.

Program studiów magisterskich uzupełniających na kierunku Design społeczny, obowiązujący od dn. 01.10.2023 r.

Harmonogram studiów magisterskich uzupełniających na kierunku Design społeczny, obowiązujący od dn. 01.10.2023 r.

Nowa oferta dydaktyczna zakłada powołanie specjalistycznego kierunku związanego z projektowaniem wzornictwa szczególnie nakierowanego na potrzeby społeczne w obszarze tworzenia koncepcji produktowych i komunikacji wizualnej. Program kształcenia, pozwala na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu projektowania 2d i 3d w oparciu o nowoczesne technologie, eksperymenty z tworzeniem i zastosowaniem różnorodnych materiałów, konstrukcji, uwzględniających myślenie wpisujące się w priorytety zrównoważonego rozwoju, środowiska inkluzywnego przyjaznego człowiekowi i naturze.

Absolwent kierunku Design społeczny posiada pełne kwalifikacje artystyczne w obszarze projektowania produktu i komunikacji wizualnej, wykorzystując swoją szeroką wiedzę, doświadczenia i kompetencje do łączenia obu tych obszarów w celu kreowania kompleksowych rozwiązań projektowych służących różnym grupom społecznym. Zna konteksty teoretyczne, prawno-marketingowe, uwarunkowania pracy w zespołach stając się przygotowanym do pracy jako koordynator i współpracownik, zdolnym do współdziałania z instytucjami, w tym organami samorządowymi, organizacjami pożytku publicznego, firmami, ekspertami innych dyscyplin, których opinia może stanowić istotny wkład w rozwój koncepcji projektowej. Będzie posługiwał się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Projekt klocków sensorycznych autorstwa studentki Zuzanny Malec,
opracowany pod kierunkiem dr hab. Anny Miarki, prof. UJK

Dalsze perspektywy kształcenia:

Absolwent uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do podjęcia studiów wszkole doktorskiej w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem subdyscypliny sztuk projektowych. Może także rozwijać się artystycznie i zawodowo w ramach studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych.

Studia na kierunku Design społeczny to oferta dla osób:

  • zainteresowanych rozwojem, projektowym w jednym z najbardziej kreatywnych i wszechstronnych obszarów, w którym wciąż poszukuje się nowych rozwiązań użytkowych i wizualnych w obszarze projektowania produktów, przestrzeni i usług.
  • wrażliwych na potrzeby społeczne, umiejących dostrzegać i analizować problemy wynikające ze zmian struktury społecznej w kraju i na świecie, obdarzonych empatią pozwalającą na rozwijanie i wdrażanie idei universal design,
  • zainteresowanych projektowaniem koncepcji 2d i 3d, wspomagających rozwój człowieka, w tym m.in. edukację, terapię, rehabilitację,
  • chcących eksperymentować z nowymi materiałami, technologiami – poszukując rozwiązań przyjaznych środowisku, użytkownikom,
  • osób otwartych na świat, kreatywnych, poszukujących wyzwań, niestandardowych dróg rozwoju.

Projekt zestawu klocków gry pamięciowo-terapeutycznej „Świat Emocji” dla dzieci niewidomych i niedowidzących, zrealizowany w ramach prac przedwdrożeniowych, finansowanych z Funduszy Europejskich – Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0”, zarejestrowany jako wzór przemysłowy przez Urząd Patentowy pod nr. 28542
Zespół projektowy: dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK – kierownik, dr Maciej Zdanowicz, Kinga Pająk – studentka

Zestaw do rehabilitacji manualnej RED SEA autorstwa dr hab. Anny Miarki, prof. UJK

Postępowanie rekrutacyjne obejmie:

  1. w przypadku absolwentów kierunków studiów w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: konkurs dyplomów (najniższa ocena na dyplomie pozwalająca na uwzględnienie w procesie rekrutacji: 4,0); dodatkowe kryterium stanowi średnia ze studiów,
  2. w przypadku absolwentów innych kierunków studiów: przegląd portfolio prac plastycznych z zakresu rysunku, malarstwa i tematyki studium szeroko pojętej rzeczywistości, w tym martwej natury, architektury, pejzażu, postaci ludzkiej oraz rozmowę z kandydatem sprawdzającą jego myślenie projektowe.

>>> Szczegółowe kryteria rekrutacji <<<

Skip to content