Wydział Sztuki - STYPENDIUM MINISTRA

STYPENDIUM MINISTRA

 

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

  • art. 93 ust. 1-6, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574) oraz
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 428)MATERIAŁY:
  • wzór wniosku
  • wymagane dane i załączniki
  • oświadczenie do wniosku
  • przykłady oświadczeń studenta dotyczące zgłoszonych osiągnięć
    Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przekazać do Dziekanatu Wydziału Sztuki w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2022 r.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki może otrzymać student, który wykazuje się:

znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub osiągnięciami sportowymi.

Ponadto student musi spełniać następujące warunki:

w poprzednim roku akademickim (czyli 2021/2022) zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2022/2023).

Jeśli student kształci się na kilku kierunkach studiów, może otrzymać stypendium tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku.

Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazywane we wnioskach muszą być związane z odbywanymi studiami na danym kierunku.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2022/2023 zostaną rozpatrzone do 31 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat otrzymania stypendium – określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce znajdują się pod poniższymi linkami:
www.ujk.edu.pl
oraz www.gov.pl

Skip to content