Wydział Sztuki UJK

Akcelerator Rozwoju

Logo UJK, Fundusze Europejskie, flaga Rzeczpospolita Polska oraz flaga Unii Europejskiej

Projekt AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2019 r. do 31.07.2023 r.

Cel projektu

Poprawa jakości, skuteczności, dostępności i funkcjonowania systemu kształcenia
i zarządzania Uczelnią na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju.

W ramach projektu realizowane będą moduły:

 • programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia,
 • podnoszenia kompetencji studentów,
 • wsparcia świadczenia usług przez ABK,
 • organizacji szkół doktorskich,
 • podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej,
 • zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Grupa docelowa

Projektem objęci będą studenci UJK pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, doktoranci, pracownicy dydaktyczni i administracyjni, kadra zarządzająca
i kierownicza UJK.

Efektem projektu będzie:

 • modyfikacja programów na 31 kierunkach kształcenia,
 • wzmocnienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców przez 1 715 studentów,
 • utworzenie szkoły doktorskiej i wsparcie 22 doktorantów w rozwoju naukowym,
 • objęcie doradztwem wspomagającym wejście na rynek pracy 900 studentów,
 • wsparcie w zakresie procesu kształcenia 50 osób kadry akademickiej,
 • wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji kadr kierowniczych i administracyjnych 60 osób,
 • wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i udostępniania informacji
  o szkolnictwie wyższym.

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne 19 712 498,34 zł
Dofinansowanie 19 121 123,38 zł
Wkład własny 591 374,96 zł

Instytut Sztuk Wizualnych – HARMONOGRAM ZAJĘĆ objętych projektem „Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Katedra Muzyki – HARMONOGRAM ZAJĘĆ objętych projektem „Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Regulamin projektu:

Regulamin projektu

Druki do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.