Wydział Sztuki - Harmonogram – Akcelerator Rozwoju (Katedra Muzyki)

Harmonogram – Akcelerator Rozwoju (Katedra Muzyki)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ realizowanych w ramach programu Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z225/18 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5

Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2019-2023)

Zadanie 6. Program rozwoju Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego – M2b

Nazwa zajęć warsztatowych:
Warsztaty z ruchu scenicznego

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia:
Hubert Stachura

Dzień, miesiąc, rok, miejsce odbywania zajęć, godziny odbywania zajęć:

01.12.2022, zajęcia w Katedrze Muzyki Wydz. Sztuki UJK, s. 12, godz. 14.45-18.30
08.12.2022, zajęcia w Katedrze Muzyki Wydz. Sztuki UJK, s. 12, godz. 14.45-18.30
13.12.2022, zajęcia w Katedrze Muzyki Wydz. Sztuki UJK, s. 12, godz. 14.45-18.30
05.01.2023, zajęcia w Katedrze Muzyki Wydz. Sztuki UJK, s. 12, godz. 13.30-17.15
12.01.2023, zajęcia w Katedrze Muzyki Wydz. Sztuki UJK, s. 12, godz. 14.45-18.30
19.01.2023, zajęcia w Katedrze Muzyki Wydz. Sztuki UJK, s. 12, godz. 14.45-18.30

Skip to content