Wydział Sztuki - Harmonogram – Akcelerator Rozwoju (Katedra Muzyki)

Harmonogram – Akcelerator Rozwoju (Katedra Muzyki)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ realizowanych w ramach programu Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z225/18 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2019-2023)

 

Zajęcia z kompozycji i aranżacji

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia:
Piotr Sitkowski

 

Dzień, miesiąc, rok, miejsce odbywania zajęć, godziny odbywania zajęć:

13.09.2022 r., synchroniczne połączenie za pomocą platformy ZOOM, godz. 11.00 – 14.00
15.09.2022 r., synchroniczne połączenie za pomocą platformy ZOOM, godz. 10.00 – 14.00
20.09.2022 r., Katedra Muzyki UJK, s. 9, godz. 10.00 – 15.00
27.09.2022 r., Katedra Muzyki UJK, s. 9, godz. 13:00 – 17:00
28.09.2022 r., synchroniczne połączenie za pomocą platformy ZOOM, godz. 10:00-14:00
29.09.2022 r., synchroniczne połączenie za pomocą platformy ZOOM, godz. 10:00-14:00
30.09.2022 r.,  Katedra Muzyki UJK, s. 9, godz. 10:00-16:00

 

Skip to content