Wydział Sztuki - STYPENDIUM SOCJALNE

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 wypłacane jest od października 2022 roku do lutego 2023 roku:
pierwsze stypendium socjalne wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2022 r.

WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI

Wnioski o stypendium na semestr letni przyjmowane będą w terminie 01-20.02.2023.

Studenci, których sytuacja materialna rodziny NIE ULEGŁA ZMIANIE – składają oświadczenie na załączniku nr 1a.

Studenci, których sytuacja materialna rodziny ULEGŁA ZMIANIE (utrata/uzyskanie dochodu, zmiana liczby członków rodziny) – składają oświadczenie na załączniku 1a oraz wniosek o ponowne przeliczenie dochodu – załącznik nr 6 – wraz z dokumentami dotyczącymi zmiany.

Stypendium socjalne w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 wypłacane jest od marca 2023 roku do czerwca 2023 roku.

Progi dochodów uprawniające do otrzymania stypendium socjalnego:

Dochód (netto)

Wysokość stypendium socjalnego

0,00 – 300,00

1180 zł     

300,01 – 600,00

1050 zł     

600,01 – 860,00

950 zł      

860,01 – 1090,00

850 zł     

1090,01 – 1294,40

750 zł     

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 300 zł.

 

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium:
W roku akademickim 2022/2023, w semestrze letnim podstawa naliczania stypendium socjalnego wynosi 1294,40 zł.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 23 września 2022 r., przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2021 r. – 3288 zł.

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

Każdy dorosły członek rodziny składa:
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2021 (w sytuacji braku dochodu załącznik nr 10 lub w przypadku dochodu osiąganego przez osoby do 26 roku życia załącznik nr 10a)
• Zaświadczenie z ZUS o zsumowanej składce zdrowotnej za rok 2021 (lub prawidłowo uzupełniony załącznik nr 9)
• Prawidłowo wypełniony załącznik nr 11
• Zaświadczenie z gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego w roku 2021 (lub w przypadku nieposiadania gospodarstwa – oświadczenie na załączniku nr 15)
• Prawidłowo wypełniony załącznik nr 12 (aktualny przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego – obwieszczenie Prezesa GUS na dz. 23 września każdego roku kalendarzowego)
• Zaświadczenie z MOPR, MOPS, GOPS lub innego ośrodka pomocy społecznej o pobieraniu/niepobieraniu świadczeń w roku 2021 i bieżącym oraz o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta, w której dochód jest mniejszy niż 600 zł/osobę

Student dodatkowo składa:
• Wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr 1
• Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – załącznik nr 5
• Oświadczenie o nr konta bankowego – załącznik nr 25
• Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych – załącznik nr 26
• Zaświadczenia ze szkół rodzeństwa uczącego się
• Akty urodzenia, jeśli rodzeństwo nie jest jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym (lub rodzic wypełnia oświadczenie na załączniku nr 19)

Opcjonalnie:
• Akt zgonu członka rodziny – należy dodatkowo wypełnić załącznik nr 24
• Wyroki sądowe i alimentacyjne – należy dodatkowo wypełnić załącznik nr 24
•  Jeśli student spełnia wymogi samodzielności finansowej winien wypełnić załącznik nr 23 oraz spełnić poniższe wymogi:

Student jest uznany za samodzielnego finansowo na dwa sposoby:

 1. jest uznawany za samodzielnego finansowo w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
  i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełni choćby jedną z przesłanek:
  a) ukończył 26 rok życia, lub
  b) pozostaje w związku małżeńskim, lub
  c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 88 ust. 2 pkt. 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym
 2. zostanie uznany za samodzielnego finansowo jeżeli spełni łącznie następujące warunki:
  a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 (674,00 zł) i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 (135,00 zł) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jest to kwota 930,35 zł)
  d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu

• Zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny
• Dokumenty dotyczące zmian w dochodzie, zaistniałe w roku 2021 do dnia złożenia dokumentów (utrata lub uzyskanie zatrudnienia, zmiana składu rodziny, zarejestrowanie/wyrejestrowanie działalności gospodarczej. itp.)

Druki załączników do pobrania znajdują się pod linkiem:
https://ujk.edu.pl/stypendia.html

Skip to content