Wydział Sztuki - Zaproszenie do Konferencji Artystyczno-Naukowej pt. „Doświadczanie nowoczesności. Między utopią a antyutopią”

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zaproszenie do Konferencji Artystyczno-Naukowej pt. „Doświadczanie nowoczesności. Między utopią a antyutopią”

Szanowni Państwo,

Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ma zaszczyt zaprosić badaczy, artystów do udziału w Konferencji Artystyczno-Naukowej „Doświadczanie nowoczesności. Między utopią a antyutopią” / Art and Science Conference „Experiencing Modernity: Between utopia and anti-utopia”, która odbędzie się w dn. 19-21 marca 2024 r. Inicjatywa wynika z kontynuacji projektu zapoczątkowanego we wrześniu 2022 r., polegającego na twórczej recepcji dziedzictwa modernistycznego w sztuce. Odbywająca się tamtego czasu międzynarodowa rezydencja artystyczna w budynku dawnego domu społecznego, a dziś Parku Kultury w Starachowicach, stała się punktem wyjścia do działań zaproszonych twórców intermedialnych z Polski, Słowacji i Ukrainy. Powstałe z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych mediów, takich jak malarstwo, ale i instalacji, sztuki environment, multimediów, form performatywnych interwencje symbiotycznie związały się z funkcjonalnymi wnętrzami, elementami architektury art déco i socrealizmu. Efekty tego spotkania, podjęte refleksje zobowiązują nas do poszukiwania ciągu dalszego, wypracowania szerszego zakresu prac, m.in. na podstawie interdyscyplinarnej współpracy z reprezentantami innych dziedzin, dyscyplin nauki, sztuki, wzornictwa. Zaplanowane wydarzenia staną się okazją do zaprezentowania dorobku artystycznego wcześniej wspomnianej rezydencji artystycznej, poszerzonego, o koncepcje kolejnych zaproszonych artystów, jak również podjęcia dyskusji w ramach zaplanowanych paneli konferencyjnych.

Komitet artystyczno-naukowy:
dr Maciej Zdanowicz – Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą (przewodniczący)

dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK – Dziekana Wydziału Sztuki UJK w Kielcach
dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK – Dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych
dr hab. Anna Miarka, prof. UJK – Zastępczyni ds. Kształcenia Instytutu Sztuk Wizualnych ds. Kształcenia
dr Wojciech Domagalski – Zastępca Dyrektory Instytutu Sztuk Wizualnych ds. Artystycznych
dr hab. Jowita Mormul, prof. UJK
dr hab. Marina Teofilova, prof. uczelni (St Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bułgaria)
dr Martyna Matusiak (West Liberty University, USA)
dr Jakub Matys

Komitet organizacyjny:
mgr Magdalena Jagodzka
mgr Michalina Kulpa
mgr Aleksandra Pałgan

Nowoczesność (w języku angielskim modernity) odnosi się do okresu rozwoju społecznego, kulturalnego i technologicznego, obejmującego II poł. XIX oraz I poł. XX. To czas, w którym człowiek kreuje perspektywy rozwoju, opierając się na przekonaniu, o sile racjonalizmu, indywidualizmu. Wyrażane w różnych obszarach wizje postępu, idealnego społeczeństwa, miast i wsi, organizacji życia rozpalały nadzieje, wyobrażenia, inspirując do współdziałania, o lepsze jutro. Snucie utopijnych perspektyw wolnych od wad i niesprawiedliwości stanowiło narzędzie krytyki sytuacji społecznej, jako inspirację do zmiany. Nierzadko działo się tak w przeciwieństwie do rzeczywistości. Charakterystyczny dla tamtego czasu radykalizm, czarno-białe postrzeganie rzeczywistości, ślepa wiara w zdefiniowane założenia w konsekwencji prowadziły do odwrotności intencji, pogłębiając niekorzystne procesy destrukcji i sprzyjając postępującym totalitaryzmom.

Wystawy i konferencja staną się okazją do wymiany wiedzy, poglądów, doświadczeń, odwołując się do następujących aspektów:

  • dziedzictwo nowoczesności w sztuce, designie, architekturze w Polsce jak i poza jej granicami, w tym znane i nieznane przejawy awangardy, neoawangardy i postawangardy; dorobek nowoczesności Świętokrzyskiego, w tym m.in. architektura Centralnego Ośrodka Przemysłowego,
  • recepcja idei modernistycznych, w perspektywie analizy niespełnionych wizji przyszłości, nowego człowieka, społeczeństwa, nowej rzeczywistości,
  • sztuka, wzornictwo, architektura w służbie społeczeństwu – wypracowane w okresie nowoczesności postulaty i ich przełożenie na rzeczywistość; utopie, dystopie, antyutopie i ich przejawy w kulturze, sztuce, społeczeństwie nowoczesnym,
  • wewnętrzne sprzeczności, paradoksy idei artystycznych I poł. XX w., których zastosowanie prowadziło lub mogło doprowadzić do odwrotnych rezultatów niż te zakładane, w tym m.in. uwikłania sztuki, wzornictwa i architektury w ówczesne totalitaryzmy,
  • dziedzictwo nowoczesności w odniesieniu do współczesnej niestabilności i kryzysów.

Propozycje wystąpień konferencyjnych należy zgłaszać poprzez udostępniony formularz rejestracyjny do dn. 3 marca 2024 r., zamieszczając m.in. tytuł referatu, abstrakt (maksymalnie 1500 znaków) i biogram uczestnika (maksymalnie 1000 znaków) w języku polskim oraz angielskim. Podczas konferencji przestrzegana będzie dyscyplina czasowa, zakładająca wystąpienia nieprzekraczające 20 min. Wydarzenie obejmie panele w językach polskim i angielskim. Efektem spotkania ma stać się recenzowana monografia, obejmująca część naukową z zakwalifikowanymi do publikacji artykułami oraz część artystyczna z dokumentacją dorobku zrealizowanej we wrześniu 2022 r. międzynarodowej rezydencji w Parku Kultury w Starachowicach, planowanych na marzec wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej ArtLAB Wydziału Sztuki UJK w Kielcach.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a Organizator nie ponosi kosztów przejazdu zakwalifikowanych do wydarzenia prelegentów.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: maciej.zdanowicz@ujk.edu.pl

Link do formularza rejestracyjnego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBThzZDZ8-DaFXANebWgawQVP3vqGz7QCwmCpNjEWCdbIsbg/viewform?usp=sf_link

Skip to content