Wydział Sztuki - STYPENDIUM REKTORA

STYPENDIUM REKTORA

 

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA

Wniosek mogą składać wyłącznie osoby, które zaliczyły rok akademicki 2021/2022 do 30 września 2022 – zgodnie z §23 ust. 3 Regulaminu świadczeń.

Termin składania wniosków na rok akademicki 2022/2023: 4-15 października 2022 (nieprzekraczalny!) – zgodnie z §23 ust. 8 Regulaminu świadczeń.

Na wniosek składają się:
– Załącznik nr 3 – wniosek o stypendium rektora (należy zwrócić uwagę, że wniosek składany jest na rok akademicki 2022/2023, natomiast średnia jest za rok akademicki 2021/2022) lub załącznik nr 3a w przypadku studentów I roku studiów I stopnia
– Załącznik nr 5a – oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku
– Załącznik nr 26 – klauzula o RODO
– Załącznik nr 25 – numer konta bankowego

Osoby z innych Uczelni są zobowiązane dołączyć zaświadczenie o średniej za poprzedni rok akademicki, trwający przynajmniej dwa semestry.

Studenci ubiegający się o dodatkowe punkty za osiągnięcia artystyczne, naukowe lub sportowe zobowiązani są do dołączenia kserokopii dokumentów potwierdzających w/w osiągnięcia.

Skip to content