Wydział Sztuki - Nowy kierunek: Design społeczny (studia II stopnia)

Nowy kierunek: Design społeczny (studia II stopnia)

 

 

 

 

 

 

 

Od roku 2023/2024 Wydział Sztuki UJK w Kielcach rozpocznie prowadzenie studiów drugiego stopnia na unikatowym kierunku – Design społeczny, o profilu ogólnoakademickim w trybie stacjonarnym. Program studiów został przyjęty Uchwałą Senatu UJK nr 29/2023 dn. 30.03.2023 r. Uzyskanie przez Uczelnię kategorii naukowej A w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w tym w oparciu o dorobek artystyczno-badawczy zespołu projektantów wzornictwa Instytutu Sztuk Wizualnych jest potwierdzeniem posiadania wysokiej jakości kadry badawczo-dydaktycznej. W jednostce prowadzone są od 2022 r. projekty badawczo-wdrożeniowe, finansowane z Funduszy Europejskich z zakresu opracowywania koncepcji produktowych, wpisujących się w postulaty projektowania uniwersalnego.

Nowa oferta dydaktyczna zakłada powołanie specjalistycznego kierunku związanego z projektowaniem wzornictwa szczególnie nakierowanego na potrzeby społeczne i socjalne rynku pracy i usług. Program kształcenia, pozwala na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze projektowania produktu i nierozerwalnie połączonej z nim komunikacji wizualnej, w oparciu o nowoczesne technologie, ekologię i eksperymenty z tworzeniem i zastosowaniem różnorodnych materiałów. Istotnym elementem uzupełniającym mają być zajęcia wykładowe i praktyczne, prowadzone przez specjalistów z zakresu socjologii niepełnosprawności, gerontosocjologii, nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, reprezentujących inne jednostki badawczo-dydaktyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Program studiów magisterskich uzupełniających na kierunku Design społeczny, obowiązujący od 01.10.2023 r.
Harmonogram studiów magisterskich uzupełniających stacjonarnych na kierunku Design społeczny, obowiązujący od 01.10.2023 r.

Zajęcia z metodyki projektowania i modelowania w Bibliotece Materiałowej Instytutu Sztuk Wizualnych UJK w Kielcach
(prowadzący: mgr Grzegorz Sowiński)

dr hab. Anna Miarka, prof. UJK,
Red Sea Reha. Prototyp zestawu tablic wspomagających terapię manualną, koordynację wzrokowo-ruchową

Absolwent kierunku Design społeczny będzie posiadać pełne kwalifikacje artystyczne w obszarze projektowania produktu i komunikacji wizualnej wykorzystując swoją szeroką wiedzę do łączenia obu tych obszarów w celu kreowania kompleksowych rozwiązań projektowych służących różnym grupom społecznym. Będzie znać konteksty teoretyczne, prawo-marketingowe, uwarunkowania pracy w zespołach stając się przygotowanym do pracy jako szef zespołu projektowego, osoba współpracująca z instytucjami upowszechniania kultury i sztuki, organami samorządowymi. Będzie posługiwał się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Dalsze perspektywy kształcenia: absolwent uzyska tytuł magistra i zostanie przygotowany do podjęcia kształcenia wszkole doktorskiej. Będzie mógł także podjąć dalsze kształcenie związane z jego rozwojem artystycznym i zawodowym na studiach podyplomowych.

Perspektywy zatrudnienia: firmy, agencje, studia projektowe tworzące na polu projektowania produktu – m.in. przedmiotów codziennego użytku, mebla, oświetlenia, tekstyliów użytkowych, jak również reklamy, wydawnictw, usług interaktywnych, informacji wizualnej, instytucje upowszechniania kultury wizualnej.

Wybrane przedmioty teoretyczne: wprowadzenie do socjologii i metod badań społecznych, socjologia niepełnosprawności, gerontosocjologia, wybrane zagadnienia designu społecznego, design management.

Wybrane przedmioty artystyczno-projektowe: ArtLAB. Intermedialne działania przestrzenne, SocLAB. Projekty w przestrzeni publicznej i integracja społeczno-kulturalna, rysunkowe i komputerowe wspomaganie projektowania, TechLAB. Pracownia eksperymentalnych technologii materiałowych i produkcyjnych, EmpathyLAB. Pracownia designu inkluzywnego, FutureLAB. Pracownia projektowania spekulatywnego, komunikacja wizualna w projektowaniu społecznym, produkt odpowiedzialny

Zuzanna Malec, Klocki sensoryczne „MANU”
(projekt wyróżniony w XII Ogólnopolskim Konkursie „Zabawka Przyjazna Dziecku” Kielce 2022, organizowanym przez
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach)
Projekt zrealizowany w pracowni projektowania ergonomicznego dr hab. Anny Miarki, prof. UJK

Studia na kierunku Design społeczny to oferta dla osób:

  • zainteresowanych rozwojem, projektowym w jednym z najbardziej kreatywnych i wszechstronnych obszarów, w którym wciąż poszukuje się nowych rozwiązań użytkowych i wizualnych w obszarze projektowania produktów, przestrzeni i usług.
  • wrażliwych na potrzeby społeczne, umiejących dostrzegać i analizować problemy wynikające ze zmian socjologicznych i demograficznych zachodzących w kraju i na świecie,
  • obdarzonych empatią pozwalającą na rozwijanie i wdrażanie idei universal design w działaniach projektowych kierowanych do wszystkich grup społecznych,
  • zainteresowanych projektowaniem i tworzeniem produktów i zabawek mogących wspomagać szeroko pojętą rehabilitację dzieci, dorosłych i osób starszych,
  • chcących eksperymentować z nowymi materiałami – poszukując rozwiązań ekologicznych i przyjaznych środowisku, użytkownikom,
  • kreatywnych, lubiących działania warsztatowe, prace zespołowe, podejmowanie wyzwań
  • chcących pracować w zespołach projektowych realizujących duże kampanie społeczne, wydarzenia kulturalne, warsztaty projektowe przybliżające wartość projektowania całemu społeczeństwu.
„Świat Emocji / World of Emotions” – projekt gry pamięciowej dla dzieci niewidomych, niedowidzących służący zabawie, integracji, edukacji i terapii opracowany przez zespół badawczy pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Ziołowicz, prof. UJK
(skład zespołu: dr Maciej Zdanowicz, Kinga Pająk) w ramach projektu przedwdrożeniowego finansowanego w projekcie „Inkubator 4.0” konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, SPINUS Sp. z o.o. w latach 2021-2022

Rekrutacja:
Absolwentów kierunków w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki obowiązuje konkurs dyplomów (minimalna ocena uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4; kryterium dodatkowe – średnia ocen ze studiów).
Absolwenci innych kierunków, posiadający predyspozycje plastyczne obowiązuje egzamin wstępny, obejmujący:

  • przegląd teczki prac plastycznych kandydata obejmujących prace rysunkowe, malarskie obejmujące realizacje szkicowe, studyjne powstałe w wyniku obserwacji otaczającej rzeczywistości, w tym motywu martwej natury, architektury i wnętrz architektonicznych, postaci ludzkiej – minimum 10 sztuk, w formacie nie mniejszym niż A3,
  • rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone zostaną umiejętności analizy podstawowych produktów użytkowych pod względem zastosowanych w nich rozwiązań estetycznych, techniczno/technologicznych oraz funkcjonalnych.

Terminy:
01.06-19.07.2023 r. rejestracja w systemie rekrutacyjnym i wnoszenie opłat rekrutacyjnych
20.07.2023 r. egzamin wstępny, obejmujący rozmowę kwalifikacyjną i przegląd teczek prac plastycznych (dotyczy absolwentów studiów na kierunkach prowadzonych poza dyscypliną sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)
21.07.2023 r. ogłoszenie wyników
22-26.07.2023 r. przyjmowanie dokumentów osób zakwalifikowanych na studia

Wydział Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce 25-717, ul. Podklasztorna 117
e-mail: rekrutacjaws@ujk.edu.pl
tel. +48 41 349 66 56,

Dlaczego warto studiować Design społeczny w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach?

1. Wysoki poziom kształcenia, badań naukowych i działalności artystyczno-projektowej na Wydziale Sztuki potwierdzony został wysoką kategorią naukową A nadaną przez Ministra Edukacji i Nauki Rządu RP.
2. Wysoki poziom kształcenia, badań naukowych i działalności artystyczno-projektowej zapewnia intensywna współpraca z interesariuszami zewnętrznymi, w tym: Urzędem Miasta w Kielcach, Instytutem Dizajnu w Kielcach (Wzgórze Zamkowe w Kielcach), firmami – Idealia, Von Hagen Design, Kielecką Fabryką Mebli, Agencją Interaktywną PRIMEO, Greenfill3D, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, Fundacją Słonie na Balkonie

3. Kameralna i przyjemna atmosfera studiów, odbywająca się przede wszystkim w samodzielnym budynku Instytutu Sztuk Wizualnych, którego pracownie sprzyjają edukacji artystycznej i projektowej, w tym wspomagająca kształcenie w zakresie projektowania uniwersalnego pracownia symulacji odczuć wieku starczego, otyłości i wad wzroku. Nowoczesne budynki i wyposażenie jednostek Uczelni, w tym Studium Języków Obcych, Uniwersyteckiego Centrum Sportu, Biblioteki Uniwersyteckiej.
4. Osadzenie kierunku w interdyscyplinarnej strukturze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zapewniające kontakt z ekspertami z obszaru nauk o zdrowiu, nauk medycznych, nauk chemicznych, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.
5.
Ogólnopolskie i międzynarodowe sukcesy studentów i pracowników Wydziału Sztuki w wystawach, przeglądach artystycznych i konkursach.
6. Intensywna wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+ oraz odrębnych umów bilateralnych z uczelniami Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Skip to content