Wydział Sztuki - Nowy kierunek: Design społeczny (studia II stopnia)

Nowy kierunek: Design społeczny (studia II stopnia)

Od roku 2023/2024 Wydział Sztuki UJK w Kielcach rozpocznie prowadzenie studiów drugiego stopnia na kierunku design społeczny o profilu ogólnoakademickim w trybie stacjonarnym. Uzyskanie przez Uczelnię kategorii naukowej A w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w tym w oparciu o dorobek artystyczno-badawczy zespołu projektantów wzornictwa i grafików projektowych Instytutu Sztuk Wizualnych jest potwierdzeniem posiadania niezbędnego zaplecza osobowego do uruchomienia studiów.

Nowa oferta dydaktyczna zakłada powołanie specjalistycznego kierunku związanego z projektowaniem wzornictwa szczególnie nakierowanego na potrzeby społeczne i socjalne rynku pracy i usług. Program kształcenia, pozwala na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze projektowania produktu i nierozerwalnie połączonej z nim komunikacji wizualnej, w oparciu o nowoczesne technologie, ekologię i eksperymenty z tworzeniem i zastosowaniem różnorodnych materiałów.

Zajęcia z metodyki projektowania i modelowania w Bibliotece Materiałowej Instytutu Sztuk Wizualnych UJK w Kielcach
(prowadzący: mgr Grzegorz Sowiński)

 

dr hab. Anna Miarka, prof. UJK,
Red Sea Reha. Prototyp zestawu tablic wspomagających terapię manualną, koordynację wzrokowo-ruchową

Absolwent kierunku Design społeczny będzie posiadać pełne kwalifikacje artystyczne w obszarze projektowania produktu i komunikacji wizualnej wykorzystując swoją szeroką wiedzę do łączenia obu tych obszarów w celu kreowania kompleksowych rozwiązań projektowych służących różnym grupom społecznym. Będzie znać konteksty teoretyczne, prawo-marketingowe, uwarunkowania pracy w zespołach stając się przygotowanym do pracy jako szef zespołu projektowego, osoba współpracująca z instytucjami upowszechniania kultury i sztuki, organami samorządowymi. Będzie posługiwał się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent uzyska tytuł magistra i zostanie przygotowany do podjęcia kształcenia wszkole doktorskiej. Będzie mógł także podjąć dalsze kształcenie związane z jego rozwojem artystycznym i zawodowym na studiach podyplomowych.

Zuzanna Malec, Klocki sensoryczne „MANU”
(projekt wyróżniony w XII Ogólnopolskim Konkursie „Zabawka Przyjazna Dziecku” Kielce 2022, organizowanym przez
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach)
Projekt zrealizowany w pracowni projektowania ergonomicznego dr hab. Anny Miarki, prof. UJK

Studia na kierunku Design społeczny to oferta dla osób:

  • zainteresowanych rozwojem, projektowym w jednym z najbardziej kreatywnych i wszechstronnych obszarów, w którym wciąż poszukuje się nowych rozwiązań użytkowych i wizualnych w obszarze projektowania produktów, przestrzeni i usług.
  • wrażliwych na potrzeby społeczne, umiejących dostrzegać i analizować problemy wynikające ze zmian socjologicznych i demograficznych zachodzących w kraju i na świecie,
  • obdarzonych empatią pozwalającą na rozwijanie i wdrażanie idei universal design w działaniach projektowych kierowanych do wszystkich grup społecznych,
  • zainteresowanych projektowaniem i tworzeniem produktów i zabawek mogących wspomagać szeroko pojętą rehabilitację dzieci, dorosłych i osób starszych,
  • chcących eksperymentować z nowymi materiałami – poszukując rozwiązań ekologicznych i przyjaznych środowisku, użytkownikom,
  • kreatywnych, lubiących działania warsztatowe, prace zespołowe, podejmowanie wyzwań
  • chcących pracować w zespołach projektowych realizujących duże kampanie społeczne, wydarzenia kulturalne, warsztaty projektowe przybliżające wartość projektowania całemu społeczeństwu.
„Świat Emocji / World of Emotions”
– projekt gry pamięciowej dla dzieci niewidomych, niedowidzących służący zabawie, integracji, edukacji i terapii
opracowany przez zespół badawczy pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Ziołowicz, prof. UJK (skład zespołu: dr Maciej Zdanowicz, Kinga Pająk) w ramach projektu przedwdrożeniowego finansowanego w projekcie „Inkubator 4.0” konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, SPINUS Sp. z o.o. w latach 2021-2022

Postępowanie rekrutacyjne obejmie:

  1. W przypadku absolwentów studiów I stopnia kierunku spoza dyscypliny Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki obowiązuje ocena predyspozycji plastycznych / projektowych kandydata – przegląd teczki prac plastycznych i projektowych
  2. Rozmowę z kandydatem dotyczącą jego zainteresowań w obszarze wzornictwa, ogólnej sytuacji społeczno – gospodarczej, demograficznej, kulturowej.

 

Program studiów przyjęty przez Radę Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (program może ulec nieznacznym zmianom po ostatecznym jego przyjęciu przez Senat Uczelni)

Harmonogram studiów przyjęty przez Radę Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (harmonogram może ulec nieznacznym zmianom po ostatecznym jego przyjęciu przez Senat Uczelni)

 

Dlaczego warto studiować Design w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach?

1. Wysoki poziom kształcenia, badań naukowych i działalności artystycznej na Wydziale Sztuki potwierdzony wysoką kategorią naukową A nadaną przez Ministra Edukacji i Nauki Rządu RP.
2. Kameralna i przyjemna atmosfera studiów, odbywająca się przede wszystkim w samodzielnym budynku Instytutu Sztuk Wizualnych, którego pracownie sprzyjają edukacji artystycznej i projektowej. Nowoczesne budynki i wyposażenie jednostek Uczelni, w tym Studium Języków Obcych, Uniwersyteckiego Centrum Sportu, Biblioteki Uniwersyteckiej.3. Ogólnopolskie i międzynarodowe sukcesy studentów i pracowników Wydziału Sztuki w wystawach, przeglądach artystycznych i konkursach.
4. Intensywna wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+ oraz odrębnych umów bilateralnych z uczelniami Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Skip to content