Wydział Sztuki - Nowe Perspektywy Rozwoju

Nowe Perspektywy Rozwoju

Logo UJK, Fundusze Europejskie, flaga Rzeczpospolita Polska oraz flaga Unii Europejskiej

Tytuł:  NOWE PERSPEKTYWY rozwoju  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W Kielcach, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie konkursu przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 , Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Okres realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2022-09-30.

Cel projektu

Poprawa jakości, skuteczności, dostępności  systemu kształcenia i zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dzięki opracowaniu i wdrożeniu Zintegrowanego Programu Rozwoju UJK , spójnego z Planem zadań UJK na kadencję 2016-2020.  

Projekt wpisuje się w realizację celów szczegółowych PO WER dotyczących  podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz udzielenia wsparcia dla zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu realizowane będą moduły:

  • modyfikacja programów kształcenia na sześciu kierunkach studiów z włączeniem e-learningu,
  • podnoszenie kompetencji miękkich studentów poprzez min.: warsztaty, certyfikowane szkolenia, wizyty studyjne, dodatkowe zadania praktyczne,
  • programy stażowe,
  • podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej,
  • podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej,
  • wsparcie informatycznych narzędzi  kształcenia i zarządzania uczelnią, w ramach którego zaplanowano zakup platformy e-learningowej oraz modernizację Zintegrowanego  Systemu Informatycznego (ZSI)
  • działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią

Grupa docelowa

Projektem objęci będą studenci UJK ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych, nauczyciele akademiccy, kadra zarządzająca i administracyjna.  Efektem projektu będzie uzyskanie wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji przez 723 studentów,  1080 studentów skorzysta z płatnych staży, 175 nauczycieli akademickich podniesie kompetencje dydaktyczne, 126 pracowników administracyjnych weźmie udział w szkoleniach, kompetencje zarządcze podniesie 30 osób.  

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne 19 373 928,20 zł
Dofinansowanie  18 792 707,20 zł
Wkład własny 581 221,00 zł

Zadania realizowane w ramach Wydziału Sztuki (d. Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego) – Moduł Podnoszenia Kompetencji Studentów:

Zadania realizowane w ramach Wydziału Sztuki (d. Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego) – Moduł Programów Stażowych:

Skip to content