Wydział Sztuki UJK

Dobre praktyki

1)       udział studentów w wydarzeniach artystycznych (wystawach, warsztatach, międzynarodowych projektach artystycznych, koncertach, spektaklach muzycznych, programach radiowych i telewizyjnych, wspólnych publikacjach, pracach konstrukcyjnych) i naukowych – konferencje, seminaria, publikacje,

2)       udział studentów w krajowych i międzynarodowych konkursach artystycznych, projektowych, zwiększający się stale współczynnik sukcesu w tym względzie, znajdujący przełożenie w rosnącej liczbie uzyskiwanych przez studentów stypendiów Ministra Edukacji i Nauki

3)       realizacja projektów dydaktycznych w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

  • projekcie „Wysokiej Jakości Staże Artystów i Pedagogów”: staże zawodowe na kierunkach Sztuki plastyczne i Wzornictwo w latach 2018 i 2019
  • projekcie „NOWE PERSPEKTYWY Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”: wizyty studyjne, staże zawodowe i certyfikowane szkolenia na kierunkach Sztuki plastyczne i Wzornictwo oraz warsztaty muzyczne, realizacja bajki muzycznej, staży zawodowych na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w latach 2019-2022
  • projekcie „Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach modyfikacje programów studiów na wszystkich kierunkach jednostki oraz szkolenia certyfikowane studentów Sztuk plastycznych i Wzornictwa w latach 2020-2023

4)       rozwój kadry dydaktycznej poprzez tworzenie warunków do jej rozwoju artystyczno-badawczego oraz pedagogicznego, w tym zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach językowych i metodycznych finansowanych w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” w 2021 r.
5)  intensywna internacjonalizacja kształcenia i działalności artystyczno-badawczej wspierana przez powołanego w tym celu Prodziekana ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą,

6)       zaangażowanie studentów w wolontariat (występy na rzecz osób przebywających w szpitalach – m.in. współpraca z ŚCO w Kielcach, hospicjum, zakładu karnego)

7)       intensywna współpraca z interesariuszami zewnętrznymi m.in. w zakresie realizacji wspólnych zadań i projektów dydaktycznych, dodatkowo rozwijających umiejętności i kompetencje do pracy w zespołach


8)       angażowanie studentów do aktywności artystycznych, projektowych na rzecz jednostki i Uczelni, rozwijających umiejętności i kompetencje do aktywnego uczestnictwa w kulturze, życiu kulturalno-społecznym, wzmacniających poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,

9)       efektywne wykorzystanie możliwości płynących z kształcenia zdalnego w obszarze teorii i historii sztuki, projektowania grafiki reklamowej i wydawniczej, grafiki multimedialnej, intermediów i rysunku, co przełożyło się na bardzo dobry stopień uzyskanych efektów uczenia się
10) organizacja wystaw studentów Instytutu Sztuk Wizualnych, obejmujących komisyjny przegląd ich dorobku artystycznego i projektowego, dorobku dydaktycznego nauczycieli akademickich i osiąganych w ramach poszczególnych przedmiotów efektów uczenia się

Pliki do pobrania:

Wykaz osiągnięć studentów kierunku Sztuki plastyczne UJK
Wykaz osiągnięć studentów kierunku Wzornictwo UJK

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.