Wydział Sztuki - Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia

Skład Komisji w roku ak. 2022/2023

   
dr Maciej Zdanowicz Przewodniczący Komisji,
Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą
dr hab. Anna Miarka, prof. UJK Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia w Instytucie Sztuk Wizualnych
dr Katarzyna Lisowska Z-ca Kierownika ds. Kształcenia w Katedrze Muzyki
prof. dr hab. Jerzy Mądrawski Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Paweł Opaliński, prof. UJK Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Wzornictwo)
dr hab. Ewa Robak, prof. UJK Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Henryk Sikora, prof. UJK Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Sztuki plastyczne)
dr hab. Magdalena Szplit-Królikowska, prof. UJK Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Sztuki plastyczne)
dr hab. Andrzej Ślązak, prof. UJK Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Justyna Reczeniedi, prof. UJK Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku )
dr Wojciech Domagalski Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Wzornictwo)
dr Paweł Łukowiec Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr Jakub Matys Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Wzornictwo)
dr Arkadiusz Sędek Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Wzornictwo)
dr Joanna Sztejnbis-Zdyb Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
mgr Anna Grochulska Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
mgr Grzegorz Sowiński Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Wzornictwo)
Patrycja Gola Student
(przedstawiciel kierunku Sztuki plastyczne)
Zuzanna Malec Student
(przedstawiciel kierunku Wzornictwo)
Marek Saramak Student
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr Daria Dyktyńska przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach)
mgr inż. Maciej Binkowski przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Kielecka Fabryka Mebli)
mgr Katarzyna Sroka przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach)
   
   
   
  wsparcie administracyjne: mgr Magdalena Białogońska

 

Harmonogram spotkań WKK w roku ak. 2022/2023

05 stycznia 2023, godz. 18.00, MS Teams
02 luty 2023 r., godz. 18.00, MS Teams
09 marca 2023 r., godz. 18.00, MS Teams
30 marca 2023 r., godz. 18.00, MS Teams
04 maja 2023 r., godz. 18.00, MS Teams
01 czerwca 2023 r., godz. 18.00, MS Teams
11 września 2023 r., godz. 18.00, MS Teams

 

Harmonogram działań Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Sztuki w roku ak. 2022/2023

 

Termin Zakres działań
styczeń 2023

Przyjęcie harmonogramu spotkań i działań Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia w odniesieniu do rekomendacji Uczelnianej Komisji ds. Kształcenia, zaleceń pokontrolnych uzyskanych po ocenie wewnętrznej w roku ak. 2022/2023.

Powołanie Rady Interesariuszy Wydziału Sztuki w kadencji 2022/2023 (wydanie opinii).

Przyjęcie tematów prac dyplomowych na kierunku Wzornictwo.

 luty 2023

Przegląd i aktualizacja Procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Sztuki.

Analiza wyników ankiet oceniających jakość kształcenia, jakość obsługi administracyjnej jednostki i przedstawienie rekomendacji do WKK i KZJK.

Przyjęcie harmonogramu hospitacji zajęć dydaktycznych w Instytucie Sztuk Wizualnych i Katedrze Muzyki w roku ak. 2022/2023 (wydanie opinii).

Opracowanie strategii działań promocyjnych oferty dydaktycznej Wydziału Sztuki do rekrutacji na rok ak. 2023/2024 wraz z przedstawieniem propozycji organizacji Dni Otwartych.

Przyjęcie programów nowych kierunków studiów prowadzonych planowanych do prowadzenia w jednostce od roku ak. 2023/2024: Design (studia I stopnia, profil ogólnoakademicki), Design społeczny (studia II stopnia, profil ogólnoakademicki), Grafika (studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki), kierunków podyplomowych.

Przyjęcie tematów prac dyplomowych na kierunkach Sztuki plastyczne, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

 marzec 2023

Audyt wewnętrzny procesu dyplomowania na kierunkach prowadzonych w jednostce, losów absolwenta na rynku pracy.

Podjęcie działań promocyjnych oferty dydaktycznej do rekrutacji na rok ak. 2023/2024.

Przegląd infrastruktury dydaktycznej w Instytucie Sztuk Wizualnych i Katedrze Muzyki. Sporządzenie wykazu aktualnych zapotrzebowani zakupu, modernizacji infrastruktury, zasobów bibliotecznych.

Monitorowanie jakości kształcenia w semestrze zimowym kierunków prowadzonych w jednostce, w tym zapoznanie z opinią Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Sztuki w przedmiocie współpracy jednostki z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz jakości kształcenia.

Realizacja przygotowań do Dni Jakości Kształcenia na poziomie uczelnianym i wydziałowym, w tym promocji oferty dydaktycznej na rok ak. 2023/2024.

Ocena wewnętrzna kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w ramach audytu przeprowadzanego przez Uczelnianą Komisję ds. Kształcenia.

 kwiecień 2023

Analiza wyników ankiet oceniających jakość kształcenia, jakość obsługi administracyjnej jednostki i przedstawienie rekomendacji do WKK i KZJK.

Organizacja Dni Jakości Kształcenia na poziomie uczelnianym i wydziałowym, w tym promocji oferty dydaktycznej na rok ak. 2023/2024.

Przyjęcie modyfikacji programów studiów prowadzonych w jednostce.

Promocja oferty dydaktycznej jednostki na rok ak. 2023/2024.

maj-lipiec 2023

Monitorowanie jakości kształcenia w semestrze letnim kierunków prowadzonych w jednostce, w tym zapoznanie z opinią Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Sztuki w przedmiocie współpracy jednostki z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz jakości kształcenia.

Omówienie wyników hospitacji zajęć dydaktycznych w roku ak. 2022/2023.

Przyjęcie tematów prac dyplomowych na kierunku Wzornictwo.

Monitorowanie rekrutacji na rok ak. 2023/2024 w tym nowej oferty dydaktycznej jednostki.

 wrzesień 2023

Zebranie wytycznych do działań naprawczych w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w jednostce na rok ak. 2023/2024 oraz przygotowanie sprawozdań z działań KZJK, ZEJK i WKK za rok ak. 2022/3023.

Przegląd kart przedmiotów w ramach monitorowania programów studiów na kierunkach prowadzonych w jednostce.

Prace sprawozdawcze za rok ak. 2022/2023.

Monitorowanie rekrutacji na rok ak. 2023/2024 w tym nowej oferty dydaktycznej jednostki.

Skip to content