Wydział Sztuki - STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MUZYKÓW

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MUZYKÓW

Studenckie Koło Naukowe Muzyków działa w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach od 1974 roku i od ponad czterdziestu lat zrzesza studentów pragnących poszerzyć swoje zainteresowania muzyczne. Początkowo koło prowadziła dr Irena Szypułowa i dr Maria Kaczmarkiewicz, później opiekę merytoryczną sprawowały: dr Aleksandra Wieloch, dr Maria Skuczyńska, dr Magdalena Florek i dr Marek Kawiorski. Od roku akademickiego 2019/2020 opiekunem Koła Naukowego Muzyków jest dr Ewa Parkita.

W skład Zarządu Koła wchodzą: przewodniczący i zastępca przewodniczącego. Członkowie SKNM prowadzą wielokierunkową działalność naukową, której efekty przedstawiane są podczas Sesji Studenckich Kół Naukowych. Praca członków Studenckiego Koła Naukowego Muzyków opiera się przede wszystkim na organizowaniu cyklicznych spotkań, podczas których poruszane są wszelkie interesujące studentów tematy związane nie tylko zżyciem muzycznym, ale z ogólnie pojętym życiem artystycznym. Studenci podejmują badania dotyczące różnych aspektów obecności muzyki we współczesnym świecie. Na spotkaniach rozwijają swoje zainteresowania poprzez wykłady i dyskusje, a także poprzez studiowanie literatury z zakresu historii muzyki, metodyki nauczania muzyki, muzykoterapii oraz metodologii badań naukowych.

Naukowa działalność studentów zostaje udokumentowana w postaci artykułów, z których część prezentowana jest podczas Sesji Studenckich Kół Naukowych, a następnie wydana w postaci publikacji. Udział członków SKNM w sesjach datowany jest od 1995 roku i od tego czasu obejmuje około 50 artykułów naukowych. Tematyka artykułów jest bardzo różnorodna i dotyczy niemal wszystkich aspektów obecności muzyki w życiu człowieka:

a) historia muzyki;
b) muzyka w pedagogice i rewalidacji;
c) związki muzyki z psychologią i medycyną;
d) muzyka a etnografia;
e) amatorski ruch muzyczny;
f) synteza sztuk pięknych;
g) muzyka we współczesnych mediach.

Zakres zagadnień podejmowanych w badaniach jest dość rozległy. Uczestnictwo w Kole Naukowym umożliwia studentom rozwijanie pasji i pogłębianie wiedzy z wybranej dziedziny oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.

Oprócz działalności naukowej, studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Muzyków podejmują różnego rodzaju inicjatywy o charakterze artystycznym uczestnicząc w koncertach, recitalach i rozmaitych występach.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MUZYKÓW

Udział członków Studenckiego Koła Naukowego Muzyków w Konferencjach i Sesjach Naukowych:

  1. Agata Szwed: „Rola chórów w umuzykalnianiu środowiska”(IV sesja SKN –25.04.1995 r.).
  2. Iwona Piróg: „Edukacyjna rola pozaszkolnego systemu wychowania muzycznego” (IV sesja SKN –26.04.1995 r.) .
  3. Agata Szwed: „Wpływ środowiska i rodzinnego folkloru na twórczość najsłynniejszych kompozytorów polskich”(V sesja SKN -22.04. 1996 r.).
  4. Aneta Lech: „Formy umuzykalniania dzieci i młodzieży w Domach Kultury” (V sesja SKN –22.04. 1996 r.).
  5. Magdalena Mazurczak: „Wpływ ćwiczeń muzyczno-ruchowych na rozwój słuchu i mowy u dzieci niepełnosprawnych” (V sesja SKN–23.04. 1996 r.).
  6. Agnieszka Stępniakowska: „Jak ratować folklor miejski” (VI sesja SKN -11.05. 1997 r.).
  7. Magdalena Mazurczak -Boczar: „Metoda K. Orffa jako jeden ze sposobów nauki muzyki w klasach I -III szkoły podstawowej”(VI sesja SKN -12.05.1997r.).
  8. Aneta Lech: „Muzyka w oczach filozofów na przestrzeni dziejów”(VI sesja SKN -12.05.1997 r.).
  9. Magdalena Mazurczak -Boczar: „W jaki sposób wykorzystuje się muzykę jako formę terapii w pracy z dziećmi upośledzonymi”(VII sesja SKN -21.04.1998 r.).
  10. Agnieszka Stępniakowska: „Działalność artystyczna najwybitniejszych kapel ludowych w Polsce”(VII sesja SKN -22.04.1998 r.).
  11. Aneta Lech: „Faustowska tajemnica Chopina” (VII sesja SKN -22.04. 1998 r.).
  12. Marta Zaród: „Ludwik van Beethoven prekursorem romantyzmu”(VIII sesja SKN –13.04.1999 r.)
  13. Anna Wiśniewska: „Jak rozwijać zdolności muzyczne dzieci w wieku szkolnym” (VIII sesja SKN –13.04.1999 r.).14.Aneta Lech: „O miłości w literackiej twórczości Karola Szymanowskiego”(VIII sesja SKN –14.04.1999 r.).
  14. Magdalena Ludwinek: „Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych poprzez zajęcia muzyczno-ruchowe”(VIII sesja SKN –14.04.1999 r.).
  15. Magdalena Mazurczak -Boczar: „Specyfika Studium Wychowania Muzycznego im. Carla Orffa przy Akademii Muzycznej w Warszawie”(VIII sesja SKN -14.04.1999 r.).
  16. Anna Wiśniewska: „Jak prowadzić dziecięce zespoły muzyczne”(IX sesja SKN -11.04 2000 r.).
  17. Marta Zaród: „Kobiety w życiu Ludwika van Beethovena”(IX sesja SKN –12.04.2000 r.).
  18. Anna Wiśniewska: „Oddziaływanie muzyki na osobowość człowieka”(X sesja SKN -20.04.2001 r.)
  19. Marta Zaród: „Muzyka a medycyna” (X sesja SKN –20.04.2001 r.).
  20. Anna Wiśniewska: „Rola muzykoterapii w placówkach integracyjnych”(XI sesja SKN –24.04.2002r.).
  21. Katarzyna Majka: „Wpływ muzyki klasycznej na psychikę młodzieży a echo rocka w ich postawach i zachowaniach”, (XI sesja SKN –23.04.2002 r.).
  22. Monika Kanios: „Muzyka jako forma terapii dzieci niepełnosprawnych ”(XIII Sesja Studenckich Kół Naukowych –20-21.04.2004 r.).
  23. „Krystyna Osiecka -Motywy muzyczne w polskich sztukach plastycznych”(XIV Sesja Studenckich Kół Naukowych –19-20.04.2005 r.).
  24. Zbigniew Budziński: „Muzyka w reklamie –negatywny i pozytywny wpływ na świadomość człowieka (XVII Sesja Studenckich Kół Naukowych –16-17.04.2008 r.).
  25. Michał Powązka: „Niebezpieczne związki” (XVII Sesja Studenckich Kół Naukowych–16-17.04.2008r.).
  26. Anna Sikora, Ewelina Matysek: „Niedopowiedzenia w muzyce” (VIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Nauka młodych –nowe spojrzenie”, Akademia Podlaskaw Siedlcach –4-15września 2009 r.).
  27. Dorota Milcarz: „Rola dramy w spektaklach teatru dramatycznego XIX Sesja Studenckich Kół Naukowych –21-22.04.2010 r.).
  28. Anna Sikora: „Wampiry, film i muzyka i co z tego wynikło” (XIX Sesja Studenckich Kół Naukowych –21-22.04.2010 r.).
  29. Anna Chamera: „Popkultura –gatunki muzyki, subkulturyXX Sesja Studenckich Kół Naukowych”–13-14.04.2011 r.).
  30. Ewelina Matysek: „Charakterystyka metody Emila Jaques-Dalcroze’a, Karola Orffa i Zoltana Kodaly’a(XX Sesja Studenckich Kół Naukowych –13-14.04.2011 r.).
  31. Anna Chamera: „Internet w służbie współczesnej edukacji muzycznej(XXI Sesja Studenckich Kół Naukowych –19-20.04.2012 r.).
  32. Szczepan Królikowski: „Zjawisko homoseksualizmu i biseksualizmu wśród muzyków XXI Sesja Studenckich Kół Naukowych –19-20.04.2012 r.).
  33. Szczepan Królikowski: „Organy –król instrumentów. Przykłady zabytkowego instrumentarium organowego z terenu województwa świętokrzyskiego(XXII Sesja Studenckich Kół Naukowych – 2013r.).
  34. Wioletta Pruska: „Kształcenie głosu dziecka w polskich szkołach ogólnokształcących(XXII Sesja Studenckich Kół Naukowych –2013 r.).
  35. Szczepan Królikowski: „Edukacja muzyczna w szkole i przedszkolu –dobro dla ucznia czy zło konieczne?”(XXIII Sesja Studenckich Kół Naukowych –2014 r.).
  36. Anna Parkita: „Reminiscencje wojenne w sonatach fortepianowych Sergiusza Prokofiewa” (XXVI Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i środowisko”–20-21.04.2017 r.; druga nagroda).
  37. Tatiana Sokolovska: „Wpływ edukacji muzycznej na osobowość człowieka –analiza własnych doświadczeń z nauki gry na fortepianie”(I Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „Człowiek wobec wartości” –23.05.2018 r.).
  38. Tatiana Sokolovska: tłumaczenie referatu na język polski autorstwa prof. dr hab. Сташевська Інна (Państwowa Akademia Kultury w Charkowie, Ukraina)„Музыка как средство гуманистического воспитания в реформистских школах-интернатах Германии конца девятнадцатого и начала двадцатого века” („Muzyka jako środek edukacji humanistycznej w reformatorskich szkołach zinternatem w Niemczech na przełomie XIX i XX wieku)” (Międzynarodowa Konferencja Naukowa„Konteksty kultury i edukacji muzycznej. Tradycja –współczesność”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach –14-15.11.2018 r.).
  39. Tatiana Sokolovska: tłumaczenie referatu na język polski autorstwa prof. dr hab. Switłany Mykolinskiej (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Kijowie, Ukraina)„Особенности активизации слухового внимания школьников на занятиях в хоре”(„Sposoby aktywizowania uwagi słuchowej uczniów na zajęciach w chórze”) (Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Konteksty kultury i edukacji muzycznej. Tradycja –współczesność”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach –14-15.11.2018 r.).
  40. Grażyna Bronowicka: referat „Współczesny model kształcenia chórmistrzów a realia pracy” (II Konferencja Forum Idei Młodych Naukowców; Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie; 21 V 2019 r.).
  41. Grażyna Bronowicka: referat „Problemy repertuarowe chórów kościelnych” (I Kongres Chóralistyki Polskiej w ramach Festiwalu Chóralnego Legnica Cantat; Legnickie Centrum Kultury i Chórtownia; 31 V 2019 r.)
  42. Grażyna Bronowicka: referat „Problemy repertuarowe chórów kościelnych” (I Kongres Chóralistyki Polskiej w ramach Festiwalu Chóralnego Legnica Cantat; Legnickie Centrum Kultury i Chórtownia; 31 V 2019 r.)STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MUZYKÓW
   STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MUZYKÓW
  43. Udział członków Koła Naukowego Muzyków w Ogólnopolskim Kursie Mistrzowskim z Nauczania Muzyki –Edukacja muzyczna uczniów w wieku wczesnoszkolnym – Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi – 7.03.2020 roku.
  44. Łucja Cięciel, referat przygotowany wspólnie z opiekunem Koła dr Ewą Parkitą: Formy twórczego wspomagania edukacji muzycznej dziecka w środowisku rodzinnym (Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzicielstwo i rodzina. (Re)Konstrukcje życia codziennego” zorganizowana pod patronatem Rektora i Dziekana Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Katedra Badań nad Edukacją Estetyczną UKW w Bydgoszczy, 21.09.2020 roku).
  45. Tetiana Sokolovska, prezentacja referatu: Działalność Studenckiego Koła Naukowego Muzyków (IV Konferencja SKN WPP UJK w Kielcach Studenckie Koła Naukowe WPP w 50. rocznicę działalności Naszej Uczelni; 27.04.2021 roku).
  46. Tetiana Sokolovska, prezentacja referatu: Działalność pedagogiczna i artystyczna Mykoły Leontowycza w kontekście przemian polityczno-społecznych Ukrainy przełomu XIX i XX wieku (XVIII Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Człowiek a historia, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Historyków „KLIO” UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim; 20 maja 2021 roku).
  47. Tetiana Sokolovska, prezentacja referatu: Rozwój systemu kształcenia nauczycieli ukraińskiego Podola w XIX i początkach XX wieku (IX Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja Naukowa: Naukowe Poszukiwania. Aktualne Badania. Teoria i Praktyka. Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy oraz Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa w Kijowie. Wydział Filozofii i Nauk Społecznych; 11 czerwca 2021 roku).
  48. Tetiana Sokolovska, prezentacja referatu: Twórczość Mirosława Skoryka jako ważny wkład w rozwój współczesnej kultury muzycznej Ukrainy (Konferencja Naukowa Muzyka przyszłości, przyszłość muzyki zorganizowana w ramach Świętokrzyskiego Festiwalu Nauki; 9 października 2021 roku).
  49. Dorota Ząbek, prezentacja referatu: Społeczna rola mediów w kontekście wspierania relacji międzyludzkich w dobie pandemii (XI Konferencja Media w Edukacji „Przestrzeń relacji” zorganizowana przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; 9-10 grudnia 2021 roku).
  50. Tetiana Sokolovska, publikacja artykułu Działalność pedagogiczna i artystyczna Mykoły Leontowycza w kontekście przemian polityczno-społecznych Ukrainy przełomu XIX i XX wieku, w recenzowanej monografii: Człowiek a historia. Ludzie i wydarzenia, tom VII, red. Błażej Cecota, Piotrków Trybunalski 2021, s. 72-94; ISBN 978-83-959275-5-3.
  51. Łucja Cięciel, Ewa Parkita, publikacja artykułu Formy twórczego wspomagania edukacji muzycznej dziecka w środowisku rodzinnym, w recenzowanej monografii: Dziecko, rodzicielstwo, rodzina. Wybrane konteksty badań, red. Monika Nawrot-Borowska, Monika Lewicka, UKW, Bydgoszcz 2021; ISBN 978-83-8018-432-9; ISBN 978-83-8018-433-6.
  52. Tetiana Sokolovska, publikacja artykułu, Rozwój systemu kształcenia nauczycieli ukraińskiego Podola w XIX i początkach XX wieku, w recenzowanej monografii: Гуманiтарний корпус, Випуск 40, Київ 2021; ISBN: 928-966-882-3.
  53. Dorota Ząbek, przygotowanie referatu Piosenka jest dobra na wszystko – rola muzyki w kształtowaniu relacji międzyludzkich (31 Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” zorganizowana pod patronatem Rektora UJK w Kielcach; 22 kwietnia 2022 roku).
  54. Dorota Ząbek, pozytywna recenzja artykułu Piosenka jest dobra na wszystko – rola muzyki w kształtowaniu relacji międzyludzkich, z rekomendacją do druku w: Zeszytach Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach; UJK Kielce 2022; ISSN: 2451-2036.
  55. Tetiana Sokolovska, prezentacja referatu: Inspiracje folklorem w twórczości wybranych kompozytorów ukraińskich jako przejaw idei wolności i patriotyzmu (31 Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” zorganizowana pod patronatem Rektora UJK w Kielcach; 22 kwietnia 2022 roku).
  56. Tetiana Sokolovska, pozytywna recenzja artykułu: Inspiracje folklorem w twórczości wybranych kompozytorów ukraińskich jako przejaw idei wolności i patriotyzmu, z rekomendacją do druku w: Zeszytach Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach; UJK Kielce 2022; ISSN: 2451-2036.
  57. Udział członków Koła Naukowego Muzyków w X Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Muzyki Edukacja jutra – samodzielność, autonomia, indywidualizacja oraz w warsztatach:
   • Muzyczne podróże nie tylko dla Smyków
   • Dziecięce granie
   • Solfonki to więcej niż dzwonki
   • Wspólna muzykoterapia z piłkami Eduballa; Poświętne, 19-20 maja 2022.
  58. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna Współczesna Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Zróżnicowane Potrzeby Edukacyjne. 31.03.2023 (Akademia Pomorska w Słupsku).
  59. Dorota Ząbek, publikacja artykułu Piosenka jest dobra na wszystko – rola muzyki w kształtowaniu relacji międzyludzkich, w: Zeszytach Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach; UJK Kielce 2022; ISSN: 2451-2036.
  60. Udział członków Koła Naukowego Muzyków w XI Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Muzyki Szkolne i pozaszkolne praktyki muzyczne. W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań oraz w lekcjach pokazowych, audycjach muzycznych i warsztatach.
  61. Udział członków Koła Naukowego Muzyków w warsztatach Muzykoterapia a rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym (30.03.2023 roku) w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Zróżnicowane potrzeby edukacyjne. Organizator Akademia Pomorska w Słupsku.
Skip to content