Wydział Sztuki - Harmonogram prac Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Sztuki UJK w Kielcach

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Harmonogram prac Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Sztuki UJK w Kielcach

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WKK na rok akademicki 2023-24

Lp.

 

Kierunek Działanie Termin wykonania Osoby odpowiedzialne za sprawozdanie
 

 

1.

 

 

wszystkie kierunki studiów Opiniowanie zmian w harmonogramach studiów, organizacji zajęć Wrzesień 2023 Dyrektorzy Instytutów, KZJK, WKK,
 

 

2.

 

 

wszystkie kierunki studiów Analiza procedur WSZJK Wydziału Sztuki i ich zgodności z dokumentami nadrzędnymi Do końca lutego 2024 ZEJK, WKK
3. wszystkie kierunki studiów, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków wyznaczonych do oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Przegląd dokumentacji programów studiów

Ocena wewnętrzna na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej przeprowadzana przez Zespół Oceniający UKK

Do końca stycznia 2024 WKK

 

UKK

 

4. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej/ Wzornictwo/ Sztuki Plastyczne Monitorowanie procesu dyplomowania Do końca lutego
2024
KZJK, ZEJK
5. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej/ Sztuki Plastyczne Zgłoszenie tematów prac dyplomowych do zaopiniowania Do końca semestru zimowego KZJK, WKK
6. wszystkie kierunki studiów Przegląd infrastruktury dydaktyczne, w tym zgodnie z zaleceniami UKK przegląd infrstruktury pod kątem zapewnienia miejsc wypoczynku, nauki studentów Do końca lutego 2024 r. KZJK
7. wszystkie kierunki studiów Analiza wyników badań ankietowych jakości kształcenia w jednostce Do 15.03.2024 r. ZEJK, KZJK, WKK
8. wszystkie kierunki studiów Analiza procesu osiągania efektów uczenia się w jednostce w semestrze zimowym Do 15.03.2024 r. ZEJK, KZJK, WKK
9. wszystkie kierunki studiów Planowanie i realizacja Dni Jakości Kształcenia Do końca kwietnia 2024 r. ZEJK, KZJK, WKK
10. Wzornictwo Zgłoszenie tematów prac dyplomowych do zaopiniowania Do końca czerwca 2024 r. KZJK, WKK

 

11. wszystkie kierunki studiów Analiza procesu osiągania efektów uczenia się w jednostce w semestrze zimowym Do końca września 2024 r. ZEJK, KZJK, WKK
12. wszystkie kierunki studiów Przygotowanie sprawozdań z działalności WSZJK Do końca września 2024 r. ZEJK, KZJK, WKK

 

Działania bieżące Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia:

 1. Analiza bieżących problemów w zakresie zapewniania jakości kształcenia w jednostkach Wydziału Sztuki.
 2. Podejmowanie działań interwencyjnych w celu podnoszenia jakości kształcenia.
 3. Dostosowywanie aktów normatywnych związanych z USZJK oraz procedur do zapisów obowiązujących aktów prawnych (wewnętrznych i zewnętrznych).
 4. Monitorowanie procesu kształcenia, dbałość o jego właściwą organizację w oparciu o obowiązujące przepisy.
 5. Analiza realizowanych programów studiów wynikająca z systematycznie prowadzonego przeglądu i ich oceny, w oparciu o dokumenty składane przez KZJK, ZEJK, WKK.
 6. Gromadzenie i publikowanie informacji dotyczących działań Wydziału w zakresie podnoszenia jakości kształcenia.
 7. Opiniowanie zmian w programach studiów i studiów podyplomowych.
 8. Rozwój oferty dydaktycznej Wydziału Sztuki – powoływanie nowych kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych, kursów dokształcających na rzecz idei uczenia się całożyciowego, z dostosowaniem do potrzeb rynku pracy, sektora kultury i sztuki.
 9. Mobilizowanie środowiska akademickiego do pracy na rzecz rozwoju systemu zapewniania jakości kształcenia, w tym studentów do zwiększonego udziału w ankietyzacji, promowanie akcji ankietyzacji wśród społeczności Wydziału Sztuki.
 10. Analiza skuteczności osiągania zakładanych efektów uczenia się.
 11. Poszerzanie oferty kształcenia dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych w oparciu o potrzeby rynku pracy. Wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 12. Analiza jakości wsparcia studentów w procesie uczenia się.
 13. Poszerzenie form uczenia się przez całe życie i ich upowszechnianie.
 14. Szkolenie kadry akademickiej w zakresie budowania i poodnoszenia jakości kształcenia.
Skip to content