Wydział Sztuki UJK

Sprawy socjalne

Informacje o stypendiach znajdują się na stronie UJK: https://www.ujk.edu.pl/stypendia.html

Zarządzenie nr 169/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Regulamin świadczeń dla studentów

Wykaz dokumentów: regulamin wraz z załącznikami
https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_169_2020.html

STYPENDIUM SOCJALNE

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o przyznanie stypendium socjalnego

Każdy dorosły członek rodziny składa:
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2019, który jest rokiem bazowym;
• Zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych za rok 2019
• Załącznik nr 11- Oświadczenie studenta/ członka rodziny o źródłach uzyskiwanego dochodu opodatkowanego;
• Zaświadczenie z gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego w roku 2019 (lub w przypadku nieposiadania gospodarstwa – oświadczenie na załączniku nr 15 – oświadczenie studenta/członka rodziny o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego;
• Załącznik nr 12 – oświadczenie studenta/członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres pobierania stypendium;
• Zaświadczenie z MOPR, MOPS, GOPS lub innego ośrodka pomocy społecznej o pobieraniu/niepobieraniu świadczeń oraz o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta, w której dochód jest mniejszy niż 528 zł/osobę

Dodatkowo student składa:
• Wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr 1
• Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – załącznik nr 5
• Oświadczenie o nr konta bankowego – załącznik nr 25
• Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych – załącznik nr 26 podpisany przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny
• Zaświadczenia ze szkół rodzeństwa uczącego się
• Akty urodzenia (oryginały), jeśli rodzeństwo nie jest jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym – należy wypełnić załącznik 24.

Pozostałe dokumenty wymagane do obliczenia wysokości stypendium są zależne od sytuacji danego studenta.

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów dostępne są na stronie: https://www.ujk.edu.pl/stypendium_socjalne_-_ustalenia_szczegolowe.html

STYPENDIUM REKTORA

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium Rektora:
https://www.ujk.edu.pl/stypendium_rektora.html

  1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora (załącznik nr 3);
  2. Wniosek o przyznanie stypendium rektora I roku studiów (załącznik nr 3a)
  3. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 5)
  4. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 25).
  5. Zasady przeliczania ocen (załącznik nr 32).
  6. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 26);

ZAPOMOGA

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o przyznanie zapomogi: https://www.ujk.edu.pl/zapomoga_-_wykaz_dokumentow.html

STYPENDIUM MINISTRA

https://www.ujk.edu.pl/Stypendia_ministra_studenci.html

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych:
https://www.ujk.edu.pl/stypendium_dla_osob_niepelnosprawnych_-_wykaz_dokumentow.html

Dziekanat Wydziału Sztuki UJK
Ul. Podklasztorna 117
25-717 Kielce
e-mail: sztuka@ujk.edu.pl
tel. (41) 349 66 84; (41) 349 66 86

Godziny przyjęć:
Wtorek – 1000– 1400
Środa – 1000– 1400
Czwartek – 1000– 1400
Piątek – 1000– 1400

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.