Wydział Sztuki UJK

16-11-2020

REKRUTACJA DO PROJEKTU „NOWE PERSPEKTYWY ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” MODUŁ M2 w zakresie podnoszenia kompetencji – udziału w warsztatach


• Systemy wayfinding. Komunikacja wizualna w procesie rozwiązywania problemów przestrzennych
• Grafika prezentacyjna w pracy projektanta wzornictwa

Zapraszamy studentów/ki do udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17, realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Informacja o programie warsztatów:

• realizacja warsztatów rozpocznie się w roku 2020 w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy MS Teams
• każdy z przystępujących do projektu studentów będzie zobowiązany do udziału w zaplanowanych zajęciach, obejmujących w sumie 20 godz. pracy pod kierunkiem prowadzącego
• celem warsztatów „Grafika prezentacyjna w pracy projektanta wzornictwa” jest wprowadzenie studentów w obszar tworzenia opraw graficznych różnego rodzaju materiałów prezentujących koncepcje produktowe projektanta wzornictwa, istotnych z punktu widzenia autoprezentacji projektanta. Przedmiotem warsztatów stanie się omówienie podstaw grafiki projektowej niezbędnych w opracowaniu takich materiałów, dochodzenia do ostatecznych koncepcji prezentacyjnych z użyciem następujących składowych jak: moodboard, visual key, layout oraz makiet plansz prezentacyjnych. Efektem warsztatów staną się praktyczne rozwiązania własnych materiałów prezentacyjnych
• celem warsztatów „Systemy wayfinding. Komunikacja wizualna w procesie rozwiązywania problemów przestrzennych” jest wprowadzenie studentów w projektowanie systemów oznakowań, materiałów informacyjnych wspomagających proces navigability użytkowników, tj. odnajdywania drogi. Przedmiotem warsztatów stanie się omówienie specyfiki projektowania w tym obszarze, analiza dobrych praktyk w Polsce i zagranicą, obszarów problemowych w kieleckiej przestrzeni publicznej

Informacje na temat rekrutacji:

• w projekcie weźmie udział 7 zakwalifikowanych studentów
• do udziału w projekcie nie może przystąpić osoba korzystająca równocześnie z Programu Erasmus Plus+
• więcej na temat rekrutacji w załączonej informacji o rekrutacji
Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez przesłanie na adres mailowy maciej.zdanowicz@ujk.edu.pl skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie, określonych w Regulaminie projektu kryteriów rekrutacji. Oryginały dokumentów (formularz zgłoszeniowy) należy dostarczyć do koordynatora do dwóch tygodni, od daty wznowienia zajęć dydaktycznych na Uczelni. Wszelkie kopie dokumentów dołączonych do formularza zgłoszeniowego (dotyczące dodatkowej działalności studenta) muszą zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata do projektu na każdej stronie).

W tytule maila proszę odpowiednio wpisać: tytuł szkolenia_imię i nazwisko_kierunek_zgłoszenie Nowe Perspektywy Rozwoju

Dokumenty przyjmowane będą drogą elektroniczną do 23.11.2020 r. (do godziny 13:00) na adres: maciej.zdanowicz@ujk.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu +48 41 349 66 56 od wtorku do piątku w godz. 10.00-13.00

Dokumentacja projektu:
1. Informacja o rekrutacji 
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Regulamin Projektu

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.