Wydział Sztuki UJK

02-11-2020

REKRUTACJA DO PROJEKTU „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” MODUŁ M2 w zakresie podnoszenia kompetencji: Szkolenie z zakresu „Zarządzanie zadaniami w czasie”

Zapraszamy studentów/ki do udziału w module M2 wsparcia studentów Wydziału Sztuki w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” nr POWR.03.05.00-00-Z212/18, realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Nabór dotyczy studentów następujących kierunków i lat:

·       Sztuki plastyczne: I stopień, II i III rok

·       Sztuki plastyczne: II stopień, II rok

Informacje na temat programu stażowego:

·       szkolenie realizowane będzie przez 2 dni po 7 godz. każdego dnia; w sumie szkolenie obejmuje 14 godzin zajęć wykładowych i warsztatowych

·       szkolenie dotyczy zarządzania czasem i wdrażania metod w tym zakresie podnoszących własną efektywność

z uwagi na panującą sytuację epidemiczną szkolenia realizowane będą metoda zdalną w oparciu o udostępnioną przez realizatora szkolenia platformę komunikacyjną

Więcej informacji w załącznikach.

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez przesłanie na adres mailowy maciej.zdanowicz@ujk.edu.pl skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie, określonych w Regulaminie projektu kryteriów rekrutacji. Oryginały dokumentów (formularz zgłoszeniowy) należy dostarczyć do koordynatora do dwóch tygodni, od daty wznowienia zajęć dydaktycznych na Uczelni. Wszelkie kopie dokumentów dołączonych do formularza zgłoszeniowego (dotyczące dodatkowej działalności studenta) muszą zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata do projektu na każdej stronie).

W tytule maila proszę odpowiednio wpisać: tytuł szkolenia_imię i nazwisko_kierunek_zgłoszenie Akcelerator rozwoju

Dokumenty przyjmowane będą drogą elektroniczną do 23.11.2020 r. (do godziny 13:00) maciej.zdanowicz@ujk.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu +48 41 349 66 56 od wtorku do piątku w godz. 10.00-13.00

Dokumentacja projektu:
1. Informacja o rekrutacji 
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Regulamin Projektu

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.