Wydział Sztuki UJK

04-11-2020

Polski Związek Kamieniarstwa ogłasza konkurs na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej

Praca konkursowa składa się z graficznego projektu SIW w skład, którego wchodzą:
• logotyp
• wizytówka (format 90 x 50 mm)
• papier firmowy (format A4)
• koperta ( format DL 220 x 110 mm)
• szablon prezentacji PowerPoint
Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną wersję projektu każdego podpunktu.

Organizator przyjął następujące założenia:
• logotyp musi kojarzyć się z kamieniarstwem 
• projektowany znak graficzny powinien być czytelny w każdym z wymienionych wyżej formatów

Jeśli chodzi o funkcjonalność projektu oczekiwania Organizatora są następujące:
• logotyp powinien być możliwy do wykonania za pomocą dłuta i młotka
• kolorystyka SIW powinna nawiązywać do kolorów ziemi, SIW powinien również być czytelny w wersji czarno-białej
• opracowany SIW powinien być graficzne spójny w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej

Nadesłane prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
• spełnienie warunków i wytycznych Regulaminu (prace nie spełniające warunków i wytycznych określonych w Regulaminie, nie będą podlegały dalszej ocenie);
• oryginalność: 40%; 
• czytelność i jakość podania graficznego: 20%;
• funkcjonalność 40%; 

Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz ocenę prac konkursowych sprawować będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu, składające  się ze specjalistów z zakresu grafiki projektowej oraz przedstawicieli związku.

W konkursie zostanie przyznana nagroda pieniężna dla zwycięskiej koncepcji w wysokości 5.000 zł brutto. Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł brutto dla pracy wyróżnionej.

Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej i do innego rozdziału nagród, zależnie od poziomu prac uczestników. 

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście w dniach: 16-20.11.2020 od godz. 9.00 do 15.00 do biura Organizatora w Strzegomiu przy ul. Niepodległości 22 lub przesłać na adres Polski Związek Kamieniarstwa ul. Niepodległości 22 58-150 Strzegom z dopiskiem „Konkurs SIW” do dnia 20.11.2020 (obowiązuje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki). 

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.