Wydział Sztuki UJK

Opłaty za studia

https://ujk.edu.pl/oplaty_za_studia.html

W przypadku rezygnacji ze studiów, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić na piśmie do Dziekanatu Uczelni – do dnia złożenia pisemnej rezygnacji naliczana jest opłata za studia!


Osoba pobierająca naukę, która zalega z opłatami może zostać skreślona z listy studentów.

Zarządzenie nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_194_2020.html

Koszty wezwania do zapłaty

Zarządzenie Nr 1/2010 Kanclerza Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 października 2010 roku w sprawie ustalenia kosztów sporządzenia i wysłania wezwania
https://bip.ujk.edu.pl/webujk/2268

Zarządzenie Nr78/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/zarzadzenia201/Zarzadzenie_Nr_78_2013.pdf

Druki do pobrania:

Cudzoziemcy wniosek o zniesienie opłat po otrzymaniu Karty Polaka

Wniosek o zwrot nadpłaty

Wniosek o ulgę w opłacie za usługi edukacyjne

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.