Wydział Sztuki UJK

REKRUTACJA DO PROJEKTU „NOWE PERSPEKTYWY ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” MODUŁ M2 w zakresie podnoszenia kompetencji – udziału w warsztatach

• Systemy wayfinding. Komunikacja wizualna w procesie rozwiązywania problemów przestrzennych
• Grafika prezentacyjna w pracy projektanta wzornictwa

Zapraszamy studentów/ki do udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17, realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Informacja o programie warsztatów:

•Celem warsztatów „Grafika prezentacyjna w pracy projektanta wzornictwa” jest wprowadzenie studentów w obszar tworzenia opraw graficznych różnego rodzaju materiałów prezentujących koncepcje produktowe projektanta wzornictwa, istotnych z punktu widzenia autoprezentacji projektanta. Przedmiotem warsztatów stanie się omówienie podstaw grafiki projektowej niezbędnych w opracowaniu takich materiałów, dochodzenia do ostatecznych koncepcji prezentacyjnych z użyciem następujących składowych jak: moodboard, visual key, layout oraz makiet plansz prezentacyjnych. Efektem warsztatów staną się praktyczne rozwiązania własnych materiałów prezentacyjnych
•Celem warsztatów „Systemy wayfinding. Komunikacja wizualna w procesie rozwiązywania problemów przestrzennych” jest wprowadzenie studentów w projektowanie systemów oznakowań, materiałów informacyjnych wspomagających proces navigability użytkowników, tj. odnajdywania drogi. Przedmiotem warsztatów stanie się omówienie specyfiki projektowania w tym obszarze, analiza dobrych praktyk w Polsce i zagranicą, obszarów problemowych w kieleckiej przestrzeni publicznej

Informacje na temat rekrutacji:


• więcej na temat rekrutacji w załączonej informacji o rekrutacji lub pod adresem email justyna.pikulska@ujk.edu.pl

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez przesłanie na adres mailowy justyna.pikulska@ujk.edu.pl skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie, określonych w Regulaminie projektu kryteriów rekrutacji. Oryginały dokumentów (formularz zgłoszeniowy) należy dostarczyć do koordynatora projektu. Wszelkie kopie dokumentów dołączonych do formularza zgłoszeniowego (dotyczące dodatkowej działalności studenta) muszą zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata do projektu na każdej stronie).

W tytule maila proszę odpowiednio wpisać: tytuł szkolenia_imię i nazwisko_kierunek_zgłoszenie Nowe Perspektywy Rozwoju

Dokumenty przyjmowane będą drogą elektroniczną do 04.06.2021 r. (do godziny 15:30) na adres: justyna.pikulska@ujk.edu.pl

Dokumentacja projektu:
1. Informacja o rekrutacji 
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Regulamin Projektu
4. Zarządzenie nr 65/2021

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.