Wydział Sztuki UJK

Informacje Ogólne

Wydział Sztuki powołano z dniem 1 listopada 2019 r., w związku z reorganizacją struktury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydzielony z wcześniej istniejącego Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, kontynuuje wieloletnie tradycje kształcenia artystycznego, badań związanych z sztuką i twórczością artystyczną, realizowanych w ramach ówczesnych jednostek -Instytutu Edukacji Muzycznej i Instytutu Sztuk Pięknych. Obecnie Wydział tworzą Instytut Sztuk Wizualnych i Katedra Muzyki. Wydział prowadzi studia na kierunkach Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych o profilu ogólnoakademickim na studiach I i II stopnia, Sztuki plastyczne o profilu ogólnoakademickim na studiach I i II stopnia oraz Wzornictwo o profilu praktycznym, na studiach I stopnia. 


Działalność Wydziału Sztuki nie ogranicza się tylko do organizacji kształcenia, ale również prowadzi wielokierunkową działalność upowszechniającą w obszarze sztuk plastycznych i muzyki, wpisującą się w działalność badawczo-artystyczną pracowników. Zatrudnieni w ramach Wydziału pracownicy to uznani w regionie, kraju i za granicą artyści, których doświadczenie pozwala na stworzenie warunków do komfortowego rozwoju studentów i doktorantów. Rada Naukowa ISW posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowań doktorskich w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. 


Misją Wydziału Sztuki UJK w Kielcach jest:

– pielęgnowanie i podtrzymywanie wieloletnich tradycji kształcenia artystycznego w regionie dającego możliwość rozwoju uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach profilowanych i ogólnokształcących,
– wraz z pedagogami, studentami i absolwentami budowanie aktywnego środowiska artystycznego w regionie, otwartego na prezentacje poza jego granicami,
– podejmowanie działań sprzyjających kształceniu wysoko wyspecjalizowanych kadr instytucji publicznych, firm sektora kreatywnego, organizacji pożytku publicznego do pracy na rzecz rozwoju kultury i sztuki regionu i poza jego granicami, w tym artystów, animatorów i edukatorów,
– inicjowanie powstawania nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w porozumieniu z interesariuszami, środowiskiem lokalnym, krajowym i międzynarodowym wychodzących naprzeciw społecznym potrzebom i oczekiwaniom związanym ze zmieniającym się zapotrzebowaniem rynku pracy,
– promowaniem działalności badawczo-artystycznej artystów-pedagogów oraz studentów, przedstawicieli reprezentowanych na Wydziale dyscyplin: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz sztuki muzyczne w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym w różnych obszarach życia społecznego,
– budowanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez działalność artystyczną i projektową promowaną w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym.


Strategia rozwoju Wydziału Sztuki UJK w Kielcach

Wizja Wydziału Sztuki realizowana jest trzech wymiarach: regionalnym, krajowym i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem:


1. Obszaru kształcenia. Wydział to:

 • jednostka wiodąca w zakresie kształcenia artystycznego w dziedzinie sztuki, dyscyplinach: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz sztuki muzyczne, odpowiadając potrzebom współczesnej kultury, oświaty i gospodarki regionu, kraju, świata,
 • inicjator nowych kierunków i form edukacji artystycznej, wychodzących naprzeciw potrzebie kształcenia kompetencji kluczowych na poziomie szkolnictwa wyższego i dyskusji nad problemami edukacji artystycznej na różnych jej poziomach oraz ogólnoświatowej idei uczenia się przez całe życie w powiązaniu ze współczesnymi problemami społeczno-kulturowymi,

2. Obszar współpracy. Wydział to:

 • autonomiczny podmiot prowadzący wielotorową działalność w kilku obszarach: edukacyjnym, naukowym, artystycznym, na poziomie regionalnym, krajowym, międzynarodowym, w oparciu o dorobek pedagogów i studentów jednostki na podstawie możliwości stworzonych poprzez usytuowanie w strukturach uniwersyteckich, zawarte porozumienia, jak również w powiązaniu z działalnością Uniwersyteckiej Fundacji MOVEO,
 • partner prowadzący i rozwijający usługi artystyczne i wdrożeniowe na rzecz instytucji kultury i oświaty, firm, organizacji sektora kreatywnego,
 • usługodawca i autonomiczny podmiot reagującym na potrzeby środowiska w obszarze edukacyjnym, społeczno-kulturowym, gospodarczym,
 • konsultant w zakresie rozwiązywania problemów: współczesnej edukacji artystycznej – plastycznej i muzycznej

3. Obszar działalności badawczo-artystycznej. Wydział to:

 • inicjator wdrażania i popularyzacji efektów działalności badawczo-artystycznej prowadzonej w ramach dyscyplin artystycznych przynależnych dziedzinie sztuki w zakresie: edukacji, kultury i sztuki, gospodarki,
 • partner w rozwiązywaniu problemów regionalnego środowiska kulturalnego, artystycznego, edukacyjnego i społecznego

4. Obszar organizacji i zarządzania. Wydział to:

 • podmiot organizujący proces kształcenia w obszarze dyscyplin: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz sztuki muzyczne,
 • jednostka tworząca i doskonaląca wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, odpowiadający potrzebom edukacji artystycznej w dyscyplinach artystycznych wchodzących w skład dziedziny sztuki, z zachowaniem ich specyfiki i realizowanych profili kształcenia,
 • inicjator działań na rzecz poprawy infrastruktury Wydziału uwzględniającej budowę nowej siedziby, odpowiadającej potrzebom kształcenia artystycznego w obszarze sztuk plastycznych i muzyki,
 • jednostka koordynująca działalność badawczo-artystyczną w dyscyplinach artystycznych wchodzących w skład dziedziny sztuki na poziomie regionalnym, krajowym, międzynarodowym,
 • jednostka efektywnie zarządzająca środkami finansowymi i materialnymi Wydziału,
 • kreator wizerunku jednostki na polu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.