Wydział Sztuki UJK

Informacje do obron

INFORMACJA DLA STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW, PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych w planie studiów oraz uiszczenie opłat za studia.

Studenci przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego/magisterskiego winni złożyć
w dziekanacie następujące dokumenty 14 dni przed planowanym egzaminem:

1. 1 egzemplarz pracy licencjackiej/magisterskiej w miękkiej oprawie, drukowanej dwustronnie wraz z dokumentami, przekazanymi przez promotora, potwierdzającymi weryfikację pracy w systemie antyplagiatowym; Do pracy dyplomowej winne być dołączone w sposób trwały oświadczenie o prawach autorskich (wzór oświadczenia dostępny na stronie internetowej Wydziału)
2. 1 egzemplarz pracy licencjackiej/magisterskiej w zapisie elektronicznym na płycie CD w papierowej kopercie z opisem (nazwisko, imię, kierunek, nr albumu, temat pracy, podpis promotora ukośnie w miejscu zaklejenia);
3. 2 karty katalogowe tzw. fiszki wg wzoru, formatu A5
4. w przypadku dodatkowych osiągnięć (np.: czynny udział w konferencjach naukowych, kołach naukowych, olimpiadach) student powinien dołączyć ankietę do suplementu wg wzoru.
5. najpóźniej w dniu obrony student winien zwrócić legitymację studencką (nie dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia).
6. kartę obiegową.
7. Załączniki do Zarządzenia nr 99/2020 i 138/2020 w oryginale (załącznik nr 1 lub nr 2 oraz załącznik nr 3)


Ponadto STUDENT zobowiązany jest zamieścić
na swoim profilu w Wirtualnej Uczelni, w zakładce „dyplom” plik z pracą licencjacką/magisterską (opisany następująco: nr albumu_Nazwisko_Imię ) oraz wpisać zatwierdzony temat pracy licencjackiej/magisterskiej.

WAŻNE!!!
Studenci, którzy nie obronią się do dnia 30.09, powinni złożyć stosowne pismo w dziekanacie o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

Zasady wyróżnienia absolwentów Uczelni poprzez wpisanie do Złotej Księgi Absolwentów:
https://ujk.edu.pl/zlota_ksiega_absolwentow.html

Druki do pobrania:

Ankieta do suplementu

Fiszka

Oświadczenie o prawach autorskich

Oświadczenie o prawach autorskich

Przeprowadzenie badań

Strona tytułowa KM

strona tytułowa na CD_ Katedra Muzyki

Strona tytułowa ISW

strona tytułowa na CD_ISW

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.