Wydział Sztuki - Informacje dla kandydatów, kandydatów 40 plus-Wzornictwo

Informacje dla kandydatów, kandydatów 40 plus-Wzornictwo

Serdecznie zapraszamy na studia projektowe I stopnia, skierowane do osób wiążących swoją przyszłość z działalnością projektową w obszarze dizajnu. Wieloobszarowy aspekt kształcenia kładzie nacisk na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie różnorodnych gałęzi wzornictwa. Program studiów obejmuje praktyki zawodowe pozwalające uzyskać szeroko cenione przez pracodawców doświadczenie. To studia dla osób twórczych, poszukujących praktycznych rozwiązań, pełnych pasji, odkrywania w sobie nieznanych pokładów inwencji, widzących potrzeby nie tylko swoje, ale innych. Absolwent jest wykwalifikowanego wszechstronnego twórcy – projektanta wzornictwa. Potrafi realizować, wdrażać i prezentować różnorodne koncepcje użytkowe o charakterze prorynkowym, prospołecznym, realizować je i wdrażać. Przygotowany jest do twórczej pracy zawodowej w jednostkach zajmujących się
projektowaniem wzorów użytkowych przeznaczonych do jednostkowej i masowej produkcji, m. in. w zakładach produkcyjnych, zespołach projektowych.

Atuty Instytutu Sztuk Wizualnych jako miejsca odbywania studiów:
• atrakcyjne programy studiów wypracowane we współpracy z lokalnym biznesem, instytucjami kultury i sztuki,
• komfortowe i przyjazne warunki studiów, w tym doskonała baza dydaktyczna, kameralna atmosfera, bezpośredni kontakt z wykładowcami,
• stworzenie szansy studiów osobom prowadzącym aktywność zawodową w różnym wieku,
• możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach i szkoleniach certyfikacyjnych, wizytach studyjnych, płatnych stażach finansowanych ze środków
europejskich,
• dynamiczna współpraca i wymiana zagraniczna z uczelniami europejskimi, chińskimi i amerykańskimi w ramach programu Erasmus+, jak i osobnych porozumień bilateralnych,
• gwarancja sukcesu zawodowego, potwierdzona badaniami Ekonomicznych Losów Absolwenta (www.ela.nauka.gov.pl)

Studia 40+
Instytut Sztuk Wizualnych uruchamia możliwość podjęcia nieodpłatnych studiów stacjonarnych osobom, które z różnych powodów nie mogły wcześniej pozwolić sobie na rozwijanie swojego potencjału artystycznego. Wizja uczelni łączącej pokolenia, sztuki znoszącej wszelkie bariery, aktywizującej społecznie inspiruje nas do otwarcia się na nowych odbiorców i ich potrzeby. To szansa zarówno dla tych, którzy poszukują możliwości kształtowania swoich pasji, ale również osób doskonalących swoje kompetencje zawodowe w obszarze sztuki i dizajnu. Rekrutacja na studia w formule 40+ prowadzona jest na zasadach ogólnie obowiązujących, tzn. obejmuje ocenę predyspozycji plastycznych i konkurs świadectw na studiach I stopnia, a na studiach II stopnia ranking dyplomów ukończenia studiów w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Na studia przyjmowane są także osoby młodsze aniżeli w wieku 40+, którym praca zawodowa uniemożliwia na uczestnictwo w zajęciach w godzinach porannych, wczesnym
popołudniem. Formuła studiów 40+ daje możliwość uzyskania wszystkich przysługujących studentom dziennym praw (stosownie do zapisów w obowiązujących aktach prawnych).

Kryteria kwalifikacji na studia I stopnia:
Absolwent ze starą maturą

  1. Kwalifikacja teczek: Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych, zawierającej realizacje w technikach malarskich, rysunkowych podejmujących studium
    natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) – minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3.
    Ocenie podlegają prace złożone przez kandydata na studia do WKR nie później niż dzień przed planowanym terminem egzaminu (do 7 lipca 2021 r. włącznie – w przypadku I naboru/ 15 września 2021 r. włącznie – w przypadku II naboru). Liczba punktów do uzyskania: od 0 do 200.
  2. Konkurs świadectw: Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.
    Przedmioty: język ojczysty kandydata 2. historia 3. historia sztuki

Absolwent z nową maturą

  1. Kwalifikacja teczek: Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych, zawierającej realizacje w technikach malarskich, rysunkowych podejmujących studium natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) – minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3. Ocenie podlegają prace złożone przez kandydata na studia do WKR nie później niż dzień przed planowanym terminem egzaminu. Liczba punktów do uzyskania: od 0 do 200.
  2. Konkurs świadectw: Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język ojczysty kandydata, historia, historia sztuki
Skip to content