Wydział Sztuki - Informacje dla kandydatów, kandydatów 40 plus-Sztuki Plastyczna

Informacje dla kandydatów, kandydatów 40 plus-Sztuki Plastyczna

Serdecznie zapraszamy na studia artystyczne na kierunku Sztuki plastyczne, prowadzonym na studiach licencjackich i magisterskich. Studia te skierowane są do osób twórczych i zdeterminowanych do osiągania stawianych przed sobą celów, zainteresowanych działalnością artystyczną w obszarze szeroko pojętych sztuk wizualnych. Ich program bazuje na interdyscyplinarności i zakłada łączenie tradycyjnych mediów sztuki – sztuk pięknych, projektowych, nowych mediów z elementami animacji kultury wizualnej. Dają one możliwość indywidualnego rozwoju, kształtowania własnej ścieżki artystycznej, zawodowej.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Sztuki plastyczne jest wykwalifikowanym plastykiem, potrafiącym realizować i upowszechniać różnorodne formy przekazów z zakresu: m. in.: malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej, rzeźby, ale i fotografii, działań intermedialnych, multimedialnych. Przygotowany jest do twórczej pracy zawodowej w instytucjach kultury wizualnej, mass-mediach, strukturach promocyjnych, reklamowych jak i samodzielnej pracy artystycznej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2. Przygotowany jest do kontynuowania studiów artystycznych na poziomie magisterskim.

Studia magisterskie uzupełniające skierowane są do osób chcących pogłębić i rozszerzyć swoją świadomość artystyczną, zdobyte na studiach licencjackich wiedzę, umiejętności, kompetencje. Program skoncentrowany jest na kształtowaniu niezależnej postawy artysty plastyka, polega na doskonaleniu formy plastycznej, zdolności do wypowiedzi artystycznych w obszarze klasycznych i współczesnych mediów sztuki, w powiązaniu z wybranymi przez studenta gałęziami projektowania. To studia dla osób poszukujących form holistycznego doskonalenia siebie, stale poszerzających horyzonty, stawiających przed sobą ambitne cele, świadomych potrzeb własnych i otoczenia, elastycznych i gotowych na zmiany.

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne wszechstronnego artysty, aktywnego twórcy w zakresie sztuk wizualnych oraz uczestnika i organizatora kultury współczesnej. Potrafi realizować i upowszechniać złożone pod względem formy i treści kreacje wizualne. Przygotowany jest do pełnienia społecznej funkcji artysty plastyka, prowadzenia samodzielnej działalności twórczej, podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki, ośrodkach upowszechniania kultury wizualnej, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych, zespołach
projektowych.

Atuty Instytutu Sztuk Wizualnych jako miejsca odbywania studiów:
• atrakcyjne programy studiów wypracowane we współpracy z lokalnym biznesem, instytucjami kultury i sztuki,
• komfortowe i przyjazne warunki studiów, w tym doskonała baza dydaktyczna, kameralna atmosfera, bezpośredni kontakt z wykładowcami,
• stworzenie szansy studiów osobom prowadzącym aktywność zawodową w różnym wieku,
• możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach i szkoleniach certyfikacyjnych, wizytach studyjnych, płatnych stażach finansowanych ze środków
europejskich,
• dynamiczna współpraca i wymiana zagraniczna z uczelniami europejskimi, chińskimi i amerykańskimi w ramach programu Erasmus+, jak i osobnych porozumień bilateralnych,
• gwarancja sukcesu zawodowego, potwierdzona badaniami Ekonomicznych Losów Absolwenta (www.ela.nauka.gov.pl)

Studia 40+
Instytut Sztuk Wizualnych uruchamia możliwość podjęcia nieodpłatnych studiów stacjonarnych osobom, które z różnych powodów nie mogły wcześniej pozwolić sobie na rozwijanie swojego potencjału artystycznego. Wizja uczelni łączącej pokolenia, sztuki znoszącej wszelkie bariery, aktywizującej społecznie inspiruje nas do otwarcia się na nowych odbiorców i ich potrzeby. To szansa zarówno dla tych, którzy poszukują możliwości kształtowania swoich pasji, ale również osób doskonalących swoje kompetencje zawodowe w obszarze sztuki i dizajnu. Rekrutacja na studia w formule 40+ prowadzona jest na zasadach ogólnie obowiązujących, tzn. obejmuje ocenę predyspozycji plastycznych i konkurs świadectw na studiach I stopnia, a na studiach II stopnia ranking dyplomów ukończenia studiów w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Na studia przyjmowane są także osoby młodsze aniżeli w wieku 40+, którym praca zawodowa uniemożliwia na uczestnictwo w zajęciach w godzinach porannych, wczesnym
popołudniem. Formuła studiów 40+ daje możliwość uzyskania wszystkich przysługujących studentom dziennym praw (stosownie do zapisów w obowiązujących aktach prawnych).

Kryteria kwalifikacji na studia I stopnia:
Absolwent ze starą maturą

 1. Kwalifikacja teczek: Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych, zawierającej realizacje w technikach malarskich, rysunkowych podejmujących studium
  natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) – minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3.
  Ocenie podlegają prace złożone przez kandydata na studia do WKR nie później niż dzień przed planowanym terminem egzaminu (do 7 lipca 2021 r. włącznie – w przypadku I naboru/ 15 września 2021 r. włącznie – w przypadku II naboru). Liczba punktów do uzyskania: od 0 do 200.
 2. Konkurs świadectw: Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.
  Przedmioty: język ojczysty kandydata 2. historia 3. historia sztuki

Absolwent z nową maturą

 1. Kwalifikacja teczek: Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych, zawierającej realizacje w technikach malarskich, rysunkowych podejmujących studium natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) – minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3. Ocenie podlegają prace złożone przez kandydata na studia do WKR nie później niż dzień przed planowanym terminem egzaminu. Liczba punktów do uzyskania: od 0 do 200.
 2. Konkurs świadectw: Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język ojczysty kandydata, historia, historia sztuki

Kryteria kwalifikacji na studia II stopnia
Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków artystycznych i projektowych w dyscyplinie sztuki
plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 1. Konkurs dyplomów: ocena na dyplomie ze studiów pierwszego stopnia. Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4 (dobry).
 2. Ranking ocen. W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów
  pierwszego stopnia.
Skip to content