Wydział Sztuki UJK

Harmonogram pracy WKK

Priorytety pracy WKK na rok ak. 2020/2021:
1. Rozwój oferty kształcenia w obszarze dyscyplin sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz sztuki muzyczne, odpowiadających na potrzeby rynku pracy.
2. Przygotowanie i wdrożenie oferty studiów podyplomowych, kursów dokształcających, odpowiadających na zapotrzebowanie rynku pracy, wpisujących się w ideę uczenia się przez całe życie jej upowszechnianie.
3. Wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w oparciu o istniejące i nowo pozyskane porozumienia.
4. Wzmacnianie procesu umiędzynarodowienia kształcenia, poprzez monitorowanie zajęć prowadzonych w języku angielskim, upowszechnianie informacji na temat mobilności studenckiej i pracowniczej w ramach programu Erasmus+ i osobnych porozumień bilateralnych, pozyskanie nowego partnerstwa międzynarodowego.
5. Analiza jakości wsparcia studentów w procesie uczenia się, w oparciu o dokumenty składane kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia. 
6. Mobilizowanie i motywowanie studentów i pracowników do angażowania się w budowanie systemu jakości i kultury jakości. Opracowanie oferty skierowanej do studentów, pracowników i kandydatów na studia w ramach uczelnianych i wydziałowych Dni Jakości Kształcenia.
7. Przedstawianie propozycji nagród dydaktycznych dla nauczycieli akademickich i nagród dla studentów. 
8. Realizacja spotkań i warsztatów szkoleniowych dla członków WKK oraz kierunkowych zespołów ds. jakości kształcenia w zakresie budowania i poodnoszenia jakości kształcenia.
9. Uzyskanie pozytywnej oceny programowej PKA na kierunku Wzornictwo, profil praktyczny    

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.