Wydział Sztuki UJK

Rekrutacja do projektu Akcelerator Rozwoju

Serdecznie zapraszamy studentów kierunku Wzornictwo II i III roku studiów stacjonarnych oraz studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Sztuki plastyczne do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Moduł podnoszenia kompetencji – Projekt zakłada realizację szkoleń/kursów dla studentów studiów stacjonarnych na kierunkach:

Kierunek sztuki plastyczne:

– Szkolenie Design thinking- myślenie projektowe (16h)

Uczestnicy poznają metodologię Design Thinking wezmą udział w symulacji procesu projektowego. ETAP I. IMMERSION (Imersja), ETAP II. IDEATION (Ideacja), ETAP III. PROTOTYPING (Prototypowanie), uczestniczy dostaną materiały warsztatowe i certyfikat/zaświadczenie.

– Szkolenie Zarządzanie zadaniami w czasie (14h)

Uczestnicy poznają zasady zarządzania czasem w tym sposoby na: zarządzanie zadaniami na poziomie indywidulanym i zespołowym, priorytetyzację zadań i projektów, używanie kalendarza i e-maila, zasady buforowania podczas planowania. Szkolenie będzie też okazją do spojrzenia na własne przekonania i nawyki kształtujące efektywność, analizę czynników takich jak prokrastynacja czy wielozadaniowość.

Kierunek wzornictwo

– Szkolenie Design thinking- myślenie projektowe (16h)

Uczestnicy poznają metodologię Design Thinking wezmą udział w symulacji procesu projektowego. ETAP I. IMMERSION (Imersja), ETAP II. IDEATION (Ideacja), ETAP III. PROTOTYPING (Prototypowanie), uczestniczy dostaną materiały warsztatowe i certyfikat/zaświadczenie.

– Szkolenie sztuka prezentacji (16h)

Uczestnicy nabędą umiejętności kreowanie pierwszego wrażenia w kontaktach zawodowych (umiejętność określenia własnego stylu prezentacji, przełamanie tremy i występowanie przed odbiorcami z przyjemnością, radzenie sobie z trudnym audytorium poznanie metod wzbudzenia i utrzymania zainteresowania słuchaczy, panowanie nad własnym ciałem w trakcie prezentacji).

– Szkolenie ABC przedsiębiorczości (40h)

Przedsiębiorczość wprowadzenie, Wybrane formy organizacyjno-prawne, Procedura rejestracji działalność gospodarcza, Formy opodatkowania działalności, Podstawy marketingu.

Zgłoszenia należy przesłać do 04 czerwca 2021 r poprzez przesłanie na adres mailowy justyna.pikulska@ujk.edu.pl skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie, określonych w Regulaminie projektu kryteriów rekrutacji. Oryginały dokumentów (formularz zgłoszeniowy) należy dostarczyć do koordynatora do dwóch tygodni, od daty wznowienia zajęć dydaktycznych na Uczelni. Wszelkie kopie dokumentów dołączonych do formularza zgłoszeniowego (dotyczące dodatkowej działalności studenta) muszą zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata do projektu na każdej stronie).

Więcej informacji można uzyskać pod adresem email justyna.pikulska@ujk.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:30.

Dokumenty przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 04.06.2020 r. (do godziny 15:30) na adres: justyna.pikulska@ujk.edu.pl.

Akcelerator Rozwoju

Regulamin Projektu

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.